Onderwijs dat past #daargaathetom

Het Nuyens Instituut is het expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen. Ruim 50 specialisten ondersteunen de Alberdingk Thijm Scholen bij het realiseren van onderwijs dat past voor iedere leerling. Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van de school overstijgt, kan de school zich, waar nodig in overleg met ouder(s)/verzorgers, richten tot het Nuyens Instituut. Het Nuyens denkt mee over de hulpvraag van de school en bijpassende ondersteuning.  


nuyens high five copy copy copy copy

Onderwijs passend bij kwaliteiten

Iedere AT-school biedt goed onderwijs. Het streven is dat leerlingen samen en dichtbij huis het onderwijs krijgen dat aansluit bij hun kwaliteiten, mogelijkheden en (extra) ondersteuningsbehoefte.

Niveaus van ondersteuning

Binnen Alberdingk Thijm Scholen kennen we drie niveaus van ondersteuning. 

1. Iedere school heeft het onderwijs op orde. Dit omvat het pedagogisch- en didactisch aanbod en een doorgaande leerlijn gedurende de hele schoolperiode. Deze basisondersteuning dient als stevige basis. De basisondersteuning is voor alle leerlingen beschikbaar.

2. Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning heeft de school aanbod in de extra ondersteuning. Meer informatie over de basis- en extra ondersteuning van de school is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). De extra ondersteuning kan ook in samenwerking met het Nuyens worden ingevuld. Met de hulp van het Nuyens biedt de school dan passend onderwijs aan.

3. Soms lukt het een school niet om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Een plek op het speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kan dan passender zijn. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Hiervoor werken we samen met Unita, samenwerkingsverband primair onderwijs, en met Qinas, samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie klikt u op onderstaande links.

Unita

Qinas

Contactgegevens

Het W. J. F. Nuyens Instituut is gevestigd op Peter Planciusplein 10 in Hilversum​. Telefoon (035) 760 04 04. ​