Onderwijs dat past #daargaathetom

Het Nuyens Instituut is het expertisecentrum voor leerlingbegeleiding van Alberdingk Thijm Scholen. Ruim 40 specialisten bieden advies en ondersteuning op maat in de vorm van onderzoek en begeleiding. Doel is om, in nauwe samenwerking met de scholen, 'onderwijs dat past' te realiseren voor iedere leerling. 


nuyens high five copy copy copy copy

Onderwijs passend bij kwaliteiten

Op iedere Alberdingk Thijm School wordt onderwijs dat past geboden. Het streven is dat leerlingen samen en dichtbij huis het onderwijs krijgen dat aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Leerlingen met of zonder ondersteuningsbehoefte gaan naar dezelfde school. 

3 niveaus van ondersteuning

Binnen Alberdingk Thijm Scholen kennen we drie niveaus van ondersteuning. 

1. Basisondersteuning
Iedere school heeft de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteitszorg op orde. Dat dient als een stevige basis voor passend onderwijs: de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook aanpassingen in de manier waarop lesstof wordt aangeboden aan leerlingen met dyslexie.

2. Extra ondersteuning
Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning heeft de school aanbod in de extra ondersteuning. Meer informatie over de basis- en extra ondersteuning van de school is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De extra ondersteuning kan ook door Nuyens worden ingevuld. Met de hulp van het Nuyens biedt de school dan passend onderwijs aan.

3. Speciaal (basis)onderwijs
Het uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet. 

Soms lukt het een reguliere school niet om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Een plek op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) kan dan passend zijn.

Het Nuyens Instituut werkt samen met de samenwerkingsverbanden in de regio:
Unita in het basisonderwijs en Qinas in het voortgezet onderwijs. 

Het W. J. F. Nuyens Instituut is gevestigd op:

Peter Planciusplein 10 in Hilversum​
Tel.: (035) 760 04 04 â€‹