Onderwijs dat past #daargaathetom

Het Nuyens Instituut is het expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen. Ruim 50 specialisten bieden advies en ondersteuning op maat in de vorm van onderzoek en begeleiding. Doel is om, in nauwe samenwerking met de scholen, 'onderwijs dat past' te realiseren voor iedere leerling. 

Wanneer de ondersteuningsbehoefte van een leerling de basisondersteuning van de school overstijgt, kan de school zich samen met de ouders richten tot het Nuyens. De specialisten van het instituut denken graag mee of de hulpvraag valt binnen het Nuyens aanbod en welke ondersteuning ingezet kan worden.


nuyens high five copy copy copy copy

Onderwijs passend bij kwaliteiten

Op iedere Alberdingk Thijm School wordt onderwijs dat past geboden. Het streven is dat leerlingen samen en dichtbij huis het onderwijs krijgen dat aansluit bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Leerlingen met of zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan naar dezelfde school.  

3 niveaus van ondersteuning

Binnen Alberdingk Thijm Scholen kennen we drie niveaus van ondersteuning. 

1. Basisondersteuning

Iedere school zijn onderwijs op orde. Dit omvat het pedagogisch en didactisch aanbod en een doorgaande leerlijn gedurende de hele schoolperiode. Dat dient als een stevige basis voor passend onderwijs: de basisondersteuning. Dit is de ondersteuning die voor alle leerlingen beschikbaar is. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook aanpassingen in de manier waarop lesstof wordt aangeboden aan leerlingen met dyslexie.

2. Extra ondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning heeft de school aanbod in de extra ondersteuning. Meer informatie over de basis- en extra ondersteuning van de school is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). De extra ondersteuning kan ook in samenwerking met het Nuyens worden ingevuld. Met de hulp van het Nuyens biedt de school dan passend onderwijs aan.

3. Speciaal (basis)onderwijs

Het uitgangspunt is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Soms lukt het een reguliere school niet om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Een plek op het speciaal basisonderwijs (SBO), speciaal onderwijs (SO) of voortgezet speciaal onderwijs (VSO) kan dan passender zijn. Hiervoor is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig. Hiervoor werken we samen met Unita, het samenwerkingsverband van het primair onderwijs, en met Qinas, het samenwerkingsverband van het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie klikt u op onderstaande links.

Unita

Qinas

Het Nuyens Instituut werkt samen met de samenwerkingsverbanden in de regio: Unita in het basisonderwijs en Qinas in het voortgezet onderwijs. 

Het W. J. F. Nuyens Instituut is gevestigd op Peter Planciusplein 10 in Hilversum​. Telefoon (035) 760 04 04 â€‹