Schoolconcept en visie op onderwijs

De Wilge is een basisschool op katholieke grondslag, dichtbij het Mediapark in Hilversum Oost. Een school met ruim 500 leerlingen, 24 groepen met gemiddeld 25 leerlingen en verdeeld over twee locaties, waar we goed lesgeven en zo goed mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Onze onderwijsvisie valt samen te vatten in de thema’s:

 • eigen mogelijkheden ontdekken
 • onderwijs dat aansluit op de wereld
 • een leer- en leefgemeenschap vormen

Deze thema’s zijn terug te vinden in het aanbod van ons onderwijs.

We helpen de leerlingen hun eigen mogelijkheden te ontdekken. Dit doen we door onderwijs te geven dat aansluit op de wereld om ons heen. Door bijvoorbeeld de Engelse taal op een natuurlijke manier (gemiddeld 15%) in ons lesprogramma te verweven leren we kinderen internationaal bewust te zijn. Daarnaast vormen we met elkaar een zorgzame leer- en leefgemeenschap, waar we uitgaan van het goede van de mens.

We bieden een breed en gedifferentieerd onderwijsaanbod aan in homogene groepen vanaf groep 3. Naast de reguliere vakken wordt ICT veelvuldig als hulpmiddel ingezet bij het leren, krijgt creativiteit en talentontwikkeling ruimte door de inzet van het leerlingatelier. We zetten voor alle groepen vakleerkrachten gym en muziek in, bieden een cultureel/muzikaal aanbod voor alle groepen en werken vakoverstijgend met een internationaal +wereldoriëntatieprogramma (IPC). De kinderen krijgen verder de mogelijkheid zich te ontwikkelen in zelfstandigheid en werken zij bijvoorbeeld met een dag- of weekplanner, afhankelijk van de leeftijd.

Leerlingpopulatie

De Wilge telt ongeveer 560 leerlingen verdeeld over 24 groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit de volgende wijken: Noordoost en Oost, vanuit de buurten: Johannes Geradtswegbuurt, Erfgooiersbuurt, Geuzenbuurt, Electrobuurt en de Astronomische buurt.

De leerlingpopulatie van de WIlge is gemêleerd op sociaaleconomisch gebied en betreft culturele achtergronden. Ons onderwijsconcept trekt leerlingen aan vanuit diverse nationaliteiten. Wij willen dat alle leerlingen, leerkrachten en ouders zich welkom, veilig en geaccepteerd voelen.

De Wilge: waar je jezelf en de wereld leert kennen.

Meer informatie vindt u op de website van de school.

schoolwebsite

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden. We volgen het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Naast de basisondersteuning biedt de school indien nodig extra ondersteuning; dat kan in de school buiten de klas zijn of buiten de school zijn. Extra ondersteuning kan nodig zijn in het geval dat:

 • De basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • Er sprake is van onderpresteren;
 • Er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • Er sprake is van externaliserend
 • Er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Zorgoverleg

Binnen de Wilge bestaat het zorgoverleg: in dit tweewekelijkse overleg bespreken de directeur, de intern begeleiders, de coördinator leerlingzaken en de gedragsspecialist specifieke hulpvragen rondom extra ondersteuning en worden vervolgstappen bepaald. Sinds 2023 is er een pilot waarbij eens per maand een deskundige vanuit het multidisciplinair team van het W.J.F. Nuyens Instituut aansluit bij dit overleg. Met de gedachte om samen de invulling en uitvoering van de basisondersteuning te monitoren en sneller kunnen schakelen naar extra ondersteuning als nodig. Dan wordt bepaald welke inzet er voor deze leerling nodig is vanuit het Nuyens Instituut (N.I.). Dit kan een observatie, een onderzoek of de tijdelijke inzet van een specialist leerlingbegeleider (SLB) zijn.

Extra ondersteuning binnen de school naast de basisondersteuning

 • Inzet van de remedial teacher in de maatwerkgroep:
  • Technisch lezen zorgniveau 3
  • Spelling zorgniveau 3
  • Rekenen zorgniveau 3
  • Leerlingen die meer nodig hebben dan het
 • De Leeskliniek, technisch lezen zorgniveau 3
 • De Rots en Water training voor de groepen 5 en 6
 • Bouw! Het preventief technisch leesprogramma voor leerling vanaf halverwege groep 2 tot eind groep 4.
 • Inzet van interventies door de coördinator leerlingzaken of gedragsspecialist of het inzetten van lessen als Groepsgeluk. Met als doel begeleiding van leerlingen en/of groepen wanneer het welbevinden in het geding is.

Aanwezigheid specialistische deskundigheid binnen de school

 • Intern begeleiders voor de onder-, midden-, en
 • Coördinator leerlingzaken (schoolmaatschappelijk werker)
 • Rekenspecialist
 • Taalspecialist
 • Gedragsspecialist

Gebruik van specifieke middelen, protocollen

Er zijn programma’s, methodieken, protocollen en materialen die we structureel en incidenteel inzetten:

 • Taakspel: een spel waarbij leerlingen o.a. leren taakgericht te werken om te gaan met uitgestelde aandacht.
 • Medisch protocol: de school beschikt over een medisch Een leerkracht mag geen medische handelingen verrichten. Als een leerling afhankelijk is van medische zorg, dienen de ouders dit zelf te verlenen of zij schakelen een verpleegkundige in.
 • Dyslexie/dyscalculie protocol: de school beschikt over een protocol waarmee we gericht leerlingen met (vermoeden van) dyslexie ondersteunen.
 • Gedragsprotocol
 • Pestprotocol
 • Stappenplan bij ongewenst gedrag
 • Handle with care
 • Schoolalert

Extra bouwtechnische voorzieningen in de school

 • Trapstoellift voor mindervaliden (hoofdlocatie)

Extra ondersteuning vanuit het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • Dyslexie: Indien sprake is van een vermoeden van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. De behandeling vindt dan wel na schooltijd en buiten school plaats.
 • Een leerling hoogbegaafd is en extra uitdaging en ondersteuning nodig
 • Als er sprake is van externaliserend gedrag waarbij de veiligheid van de leerling, leerkracht en de groep in het geding Waarbij zowel de leerling en de groep niet meer voldoende tot leren komen.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

 sop dE wilge