Schoolconcept en visie op onderwijs

Visie

De kern van het Montessorionderwijs wordt samengevat in de uitspraak van Maria Montessori: “Help mij het zelf te doen”. Het uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten onderkennen wat de behoeften van een kind op een gegeven moment zijn en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden. Het kind en zijn behoeften staan centraal. Onze school ervaart het echter eveneens als noodzakelijk deze ideeën af te stemmen op de huidige eisen zoals deze door de maatschappij en de wet- en regelgeving op het gebied van primair onderwijs gesteld worden.

Missie

De missie is: elk kind met al zijn/haar eigenheden en aanleg opleiden en opvoeden naar het beste van zijn/ haar kunnen centraal staan. Een kind krijgt vrijheid om zelf zijn werk te kiezen en/of in te delen, maar de leerkracht let er op dat die keuze in de juiste verhouding staat tot de mogelijkheden (talenten en beperkingen) van het kind. De leerkracht observeert de activiteiten van kinderen, om erachter te komen waar zij behoefte aan hebben, en reikt dan materiaal
aan om in die behoefte te voorzien. Er zitten ook regels aan die vrijheid vast. Die regels moeten het samen leren en leven in een groep mogelijk maken. Het is een vrijheid in gebondenheid.

'Jezelf ontwikkelen doe je samen'

Leerlingpopulatie

Onze school wordt bezocht door zo'n 425 leerlingen en is gevestigd in Hilversum Zuid. De leerlingen die onze school bezoeken komen uit gezinnen waarvan de het merendeel van de ouders
een opleiding heeft op WO -of hbo-niveau.

Meer informatie over onze school vindt u op de website

mz buitenspelen klein

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden. We volgen het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

  • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
  • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
  • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

  • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
  • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
  • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
  • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

SOP Montessorischool Zuid