Schoolconcept en visie op onderwijs

De Junior Campus in Hilversum gelooft in tweetalig en internationaal georiënteerd onderwijs vanuit een Nederlands perspectief. De focus ligt altijd en overal op leren als individu en gemeenschap. We geloven in tweetalige wereldburgers die vandaag en morgen, nieuwsgierig, open minded, samen, respectvol en betrokken, zowel dicht bij huis als wat verder weg een steentje aan onze wereld willen en kunnen bijdragen. De Junior Campus is een Nederlandse basisschool die haar onderwijs tweetalig aanbiedt: de lestijd wordt voor 50% in het Nederlands en voor 50% in het Engels aangeboden. Zowel in Nederlands als in het Engels wordt lesgegeven via het one teacher one language principe.

Vanuit onze missie hebben wij vier waarden geformuleerd die als pijlers dienen in onze school en richting geven aan (de ontwikkeling van) ons onderwijs, te weten:

 • Leren en aanbod
 • TPO en internationaal georiënteerd
 • Community
 • Kwaliteit en zorg

Voor verdere informatie over ons onderwijsconcept verwijzen we u graag naar onze website.

Leerlingpopulatie

Junior Campus is een school op katholieke grondslag. De school telt ongeveer 150 leerlingen verdeeld over 8 groepen. De leerlingen komen uit diverse wijken in Hilversum, maar ook uit omliggende gemeenten.

Meer informatie vindt u op de schoolwebsite

junior camous

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden. We volgen het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
 • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn.

 

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

 Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

 • (Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:
  • IB-er
  • TPO-coördinator
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs
  • Leerlingcoördinator
  • Leerkrachtondersteuner
  • Naast bovenstaande specialistische ondersteuning hebben diverse leerkrachten zich verdiept op het gebied van rekenen, taal, IPC en hoogbegaafdheid.
 • Protocollen, programma’s, methodieken en materialen:
  • Kanjertraining (specifieke groepsinterventies of individuele hulp)
  • Groepsgeluk (incidenteel)
  • Medisch protocol
  • Bouw! (preventieve leesondersteuningssoftware)

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

sOP junior campus