Schoolconcept

De Mediaschool is een beroepsgerichte opleiding voor leerlingen in de bovenbouw (jaar 3 en 4) van het vmbo (kader- en bas​isberoepsleerwegen). Op de Mediaschool specialiseren leerlingen zich in het profiel Media, Vormgeving en ICT. Echte makers met passie voor media voelen zich hier thuis. Naast de basisvakken, zijn er veel praktijkvakken en maken leerlingen alvast kennis met het werk dat zij wellicht later gaan doen. De school heeft zo'n honderd leerlingen en de klassen zijn klein. Het hechte team van docenten staat garant voor een persoonlijke begeleiding van alle leerlingen. 

mediaschool klein

Voor meer informatie:

schoolwebsite

Aandacht voor alle leerlingen

In de derde- en vierdejaars mentorlessen krijgen de leerlingen naast de theorie- en praktijkvakken ook lessen waarin verder wordt gewerkt aan een stevige basis voor studievaardigheden, plannen en organisatie. In de studievaardigheidsles wordt o.a. aandacht besteed aan de executieve functies. De leerlingen beginnen elke maandag met een mentoruur, waarin de mentor de weekplanning door neemt. Er wordt op verschillende momenten in het rooster tijd ingebouwd voor zelfstandige lessen waarin leerlingen extra ondersteuning voor een bepaalde vak kunnen krijgen. Daarnaast staan ook een loopbaanorientatieles (lob) in het rooster.
De mentorlessen worden o.a. gebruikt voor het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming. Tijdens de lob-les worden leerlingen voorbereid op de keuzes tijdens hun schoolloopbaan.
De mentoren begeleiden en volgen niet alleen de vorderingen op leergebied, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor voert individuele gesprekken en klassengesprekken.

Aandacht op maat

Onze Intern Begeleider (IB-er) overlegt met de mentoren, coördinator leerling zaken en de locatieleider welke leerlingen extra ondersteuning krijgen. Leerlingen krijgen dan in kleinere groepen begeleiding voor de voor hen specifieke leerproblemen, zoals lees- en rekenproblemen, dyscalculie en dyslexie. Waar nodig worden er met leerlingen individuele afspraken gemaakt die helpen hun leerproces te optimaliseren (bijv. faciliteiten voor dyslectische leerlingen als gesproken tekst, luisterboeken, verlengde toetstijd, enz.).
Naast de extra leerinhoudelijke ondersteuning kunnen op sociaal-emotioneel gebied trainingen zoals faalangsttraining en sociale vaardigheidstraining ingezet worden om leerlingen extra handvatten te bieden in voor hen lastige situaties.
De locatieleider heeft wekelijks overleg met de ambulant begeleider en coördinator leerlingzaken en bespreekt de leerlingen die meer aandacht vragen. Voor leerlingen die behoefte hebben aan een wat intensievere begeleiding op een specifiek gebied kan een leerlingcoach ingezet worden.
De coördinator leerlingzaken kan op verzoek van de locatieleider met leerlingen individueel gesprekken aan gaan i.v.m. problematiek op sociaal-emotioneel gebied. Voor leerlingen met multi-problematiek kan er een arrangement aangevraagd worden voor specialistische leerlingbegeleiding. Tevens kunnen leerlingen doorverwezen worden naar het W.J.F. Nuyens Instituut, het expertisecentrum voor leerlingbegeleiding van de Alberdingk Thijm Scholen.

Wij verwachten dat onze leerlingen:

  • de cognitieve vaardigheden hebben om het leerproces op onze school te kunnen volgen;
  • voldoende zelfredzaam zijn;
  • kunnen reflecteren op hun eigen gedrag;
  • kunnen functioneren, zowel op leer- als op gedragsgebied en werkhouding, in groepen van 18 à 22 leerlingen en kunnen bijdragen aan een leeromgeving waarin elke leerling de mogelijkheid krijgt zich maximaal te ontwikkelen.