Schoolconcept en visie op onderwijs

Op Merlin geven we tweetalig onderwijs in het Nederlands en in het Engels in een rustige, overzichtelijke omgeving. We sluiten aan bij wat kinderen van nu moeten leren en ondersteunen de lessen met veel ICT. De speerpunten van de school zijn Engels, What Really Matters en 21st Century Skills. We maken onderwijs leerzaam en boeiend voor de kinderen van nu.
De kinderen leren in combinatiegroepen die instructie op niveau krijgen. De jongste kinderen doen dat vooral spelend. Daarna leren en werken zij steeds vaker zelfstandig, maar blijft het spelen belangrijk.
Er is op school een duidelijke structuur. De focus van alle lessen is gericht op leren. Bij aanvang van elke lessenserie wordt besproken aan welk doel we werken en volgen we samen de ontwikkeling naar het doel toe.

Leerlingpopulatie

Merlin is een multiculturele school. Onze leerlingen spreken Nederlands en/of Engels en komen uit de regio Eemnes en daarbuiten. Sommige leerlingen zijn meertalig. 

Meer informatie vindt u op de schoolwebsite

Basisondersteuning

We werken ’s morgens groepsdoorbroken. Dat houdt in dat kinderen die het snel door hebben of extra instructie nodig hebben met een andere leefijdsgroep mee kunnen doen. Door het inzetten van veel ICT personaliseren we het onderwijs en kunnen kinderen oefenen op hun eigen wijze. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van dicteer- en voorleessoftware op de laptops.

Er zijn grenzen aan onze begeleiding, wij hebben geen mogelijkheden om extra leerkrachten voor instructies buiten de klas in te zetten.

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat de basisondersteuning niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. 

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.  

Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. Indien zowel ouders als school dezelfde hulpvraag hebben voor het kind en de begeleiding kan enkel onder schooltijd (intern) plaatsvinden dan is dit mogelijk. In alle andere gevallen vindt de begeleiding buiten schooltijd (extern) plaats. 

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via de link.

sop merlin