Schoolconcept en visie op onderwijs

‘Eens een Hobbit, altijd een Hobbit’

Hiermee geven wij aan, dat een leerling op de Hobbitstee een basis legt voor het leven. Onze vijf kernwaarden zijn:
Geborgenheid, Gemeenschap, Goede, Groei en Geluk.

De Hobbitstee is een reguliere basisschool in Eemnes waar iedereen zich welkom voelt en waar een kind gewoon kind mag zijn. Kenmerkend voor de school zijn de positieve sfeer, de goede (extra) ondersteuning bij het leren lezen en rekenen en de aandacht voor verschillende vakken binnen IPC. Daarbij de diverse vieringen, waarbij kinderen leren presenteren voor een groter publiek en ervaren onderdeel te zijn van een nog groter geheel.

Leerlingpopulatie

De Hobbitstee is een school op katholieke grondslag in Eemnes. De school telt ongeveer 170 leerlingen verdeeld over acht groepen. De school staat in de noord-buurt van Eemnes; de leerlingen komen ook voornamelijk uit deze buurt. De school is een afspiegeling van de samenleving: kinderen met een meer theoretische intelligentie en kinderen met een meer praktische intelligentie leren op onze school. Kinderen van statushouders en kinderen, gevlucht uit oorlogsgebieden zijn welkom op onze school.

Meer informatie staat op de schoolwebsite

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht een leerling verdere uitleg nodig hebben, dan biedt de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

  • We volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
  • Van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
  • In uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn;
  • We werken met het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Naast de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.
Bijvoorbeeld in het geval dat:

  • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
  • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
  • er sprake is van een achterstand van meer dan tien maanden op de reguliere basisstof;
  • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:
• IB-er
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs/muziek
• Onderwijsassistent
• Remedial teacher

Protocollen, programma’s, methodieken en materialen:
• Kanjertraining en pestprotocol
• Taakspel
• Medisch protocol
• Groepsgeluk
• Breinkrachten
• Diverse protocollen m.b.t. de vakgebieden

Mogelijkheden van het schoolgebouw:
• Rolstoeltoegankelijk

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken
dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut.
Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het
Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’. Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

 sop de hobbitstee