​– De school is een oefenplaats voor een betere samenleving – (Peter Petersen)

Op een Jenaplanschool leren leerlingen voor het leven buiten de school. De basis wordt gelegd voor een leven als zelfstandige, kritische en vernieuwende volwassene, betrokken bij de samenleving. Op de Hobbitstee doen zij kennis op, oefenen vaardigheden, ontwikkelen inzichten en mogen daarbij 'nog gewoon' kind zijn. Het leren gebeurt door middel van IPC (International Primary Curriculum), waarbij de verschillende zaakvakken geïntegreerd worden aangeboden en waarin de lesstof van rekenen en mondeling en schriftelijke taalgebruik geoefend wordt. Dit leren gebeurt in de vaste structuur van het Jenaplanconcept: samen spreken, werken, spelen en vieren. Daarbij is een goede relatie tussen kind-ouder-school van groot belang. Aan een goed pedagogisch klimaat wordt veel aandacht besteed.    

Organisatie

De school is georganiseerd in stamgroepen (groepen 1/2, groepen 3/4, groepen 5/6 en groepen 7/8). Vanaf groep 3/4 werken wij in de ochtenden met instructiegroepen (leerjaren) voor de schoolse vakken, zoals rekenen, taal, spelling en lezen. Dit betekent dat de kinderen op een dag te maken kunnen krijgen met verschillende leerkrachten. De groepsgrootte is maximaal 28 leerlingen. In de middagen is het stamgroep-tijd: IPC, bewegingsonderwijs, handvaardigheid. Woensdag is aan het eind van de ochtend een viering, uitgevoerd door een of meerdere groepen. Hierbij zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom.

Aandacht voor alle leerlingen

De Hobbitstee gaat uit van leerdoelen opgesteld voor leerlingen passend in het reguliere basisonderwijs. De school houdt continue zicht op de ontwikkeling van de leerlingen door middel van toetsing en observaties. 

 • Voor de schoolse vakken wordt gebruik gemaakt van methodes die mogelijkheden tot differentiatie bieden. Zowel de zwakkere als de sterke leerling vindt hierin zijn uitdaging.
 • IPC geeft kinderen de mogelijkheid op hun eigen niveau te leren. Het ene kind volgt het vooraf uitgestippelde traject binnen het project en het andere kind stelt zijn eigen onderzoeksvragen.
 • Alle leerlingen maken tijdens hun schoolloopbaan kennis met Leren Programmeren.
 • Door het inzetten van de methode Kanjertraining wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling begeleid van de kinderen.
 • Chromebooks worden ingezet voor diverse oefensoftware bij de schoolvakken en voor het leren van opzoekvaardigheden en van presentatievaardigheden en het maken van werkstukken.
 • Voor bewegingsonderwijs, handvaardigheid, muziek en Engels zijn er vakleerkrachten op de school aanwezig om een brede basis te leggen.

Aandacht op maat​

Vanuit toetsing en observaties kan blijken dat school vindt dat meer specifieke aandacht nodig is. Gezien de grenzen aan de uitvoering van individuele hulp wordt deze aandacht geclusterd aangeboden. Intern begeleider en de leerkracht stellen het handelingsplan op, welke met kind en ouder besproken wordt. 

 • Een onderwijsassistente biedt ondersteuning t.a.v. lezen, rekenen en motoriek in de groepen 1-6. 
 • Een remedial teacher biedt een meer specialistischere ondersteuning t.a.v. lezen, rekenen en spelling.
 • Er is mogelijkheid tot deelname aan de First Lego League (een wedstrijd op regioniveau die jongeren uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken) en deelname aan een bovenschoolse lessenserie 'Leren Programmeren'.
 • Er is een maatschappelijk werkster aan de school verbonden.
 • Tevens kan de school gebruik maken van het W.J.F. Nuyens Instituut,​ een expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.​

Schoolwebsite

www.hobbitstee.nl​