Schoolconcept en visie op onderwijs

Montessorischool Centrum geeft onderwijs vanuit onderstaande visie.

Medeverantwoordelijkheid


'Leer mij het zelf te doen' is een breed verspreide slogan onder de Nederlandse Montessorischolen. Op onze school hebben wij goed nagedacht over wat dat betekent. Dit vraagt van onze kinderen dat zij zelfredzaam zijn. Zelfredzame kinderen gaan zelf naar het toilet, kunnen zelf hun jas ophangen en alle andere dagelijkse routines zelfstandig uitvoeren. Zij willen daarnaast de stap zetten naar zelfstandigheid. Zelfstandige kinderen kunnen autonoom verantwoorde keuzes maken, werk inplannen, een taak overzien. Wanneer kinderen onze school verlaten hebben zij de eerste stappen gezet in het medeverantwoordelijk zijn. Een medeverantwoordelijk persoon denkt na over de effecten van keuzes en gedrag op anderen. Dit alles vraagt ook iets van onze leerkrachten; hoe begeleiden wij onze kinderen in de bovengenoemde stappen, wat voor voorbeeld geven wij zelf? Natuurlijk proberen wij de omgeving van de kinderen daar zo goed mogelijk op aan te laten sluiten.

Ontwikkeling

Op onze school willen wij breed kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Wij beperken ons niet louter tot cognitieve ontwikkeling (spelling, rekenen, taal en schrijven e.d.). Ook de creatieve, sociale en sportieve ontwikkeling enzovoorts vinden wij belangrijk.

Onze waarden

De volgende waarden zijn onderliggend aan onze visie: authenticiteit, vrijheid en verbondenheid.

Leerlingpopulatie

Montessorischool Centrum is een school die niet alleen onderwijs verzorgt aan kinderen uit de directie omgeving, maar ook aan kinderen die iets verder van de school wonen. Samen met Montessorischool Zuid vormen zij de enige Montessorischolen Hilversum. Beide scholen zijn ooit gezamenlijk ontstaan vanuit een vereniging van Montessorischolen in Hilversum. De school telt ongeveer 370 leerlingen.

 Meer informatie vindt u op onze schoolwebsite

mc klein

Basisondersteuning

 Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkrachten in alle groepen bieden. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:
• We volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
• Van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
• Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden in de groep uitgedaagd met
verdiepende opdrachten;
• We volgen het dyslexie- en dyscalculieprotocol;
• Kleine aanpassingen in werktempo, volgorde en tijd zijn mogelijk. 'Wij durven
kinderen tijd te geven en af te wachten om ruimte te bieden aan de ontwikkeling
van onze kinderen'.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de
basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of
buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:
• De basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
• Een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een
leerling;
• Er sprake is van een (leer)achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere
basisstof;
• Er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere
leerlingen in de groep in het geding is;
• De extra ondersteuning disproportioneel veel inzet vraagt waardoor de
onderwijskwaliteit aan de rest van de groep in het geding komt.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:
• IB-er
• RT-er
• MEd specialist leren
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs
• Vakleerkracht muziek (inhuur)
• Vakleerkracht beeldende vorming
• Vertrouwenspersoon
• Specialist meer- en hoogbegaafdheid
• Gedragsspecialist
• Jonge kind specialist

Protocollen, programma’s, methodieken en materialen:
• Kanjertraining (specifieke groepsinterventies of individuele hulp)
• Medisch protocol
• Bareka (rekenremediëringsprogramma)
• Taal in blokjes (remediërende methode voor spelling)
• Diverse methodes/materialen ter ondersteuning van de
taalontwikkeling (gebruikt door de RT’er)
• Levelwerk (extra uitdagend materiaal)

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. Indien zowel ouders als school dezelfde hulpvraag hebben voor het kind en de begeleiding kan enkel onder schooltijd (intern) plaatsvinden dan is dit mogelijk. In alle andere gevallen vindt de begeleiding buiten schooltijd (extern) plaats.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfi l (SOP) vindt u via onderstaande link.

 SOP Montessorischool Centrum