laar en berg

Visie

Laar & Berg is een school waar leerlingen zich welkom en uitgedaagd voelen. De school streeft ernaar dat leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot academisch succesvolle en verantwoordelijke wereldburgers.

Kernwaarden

Alle leerlingen, medewerkers en ouders van Laar & Berg zetten zich in om iedereen een veilige, zorgzame en respectvolle omgeving bieden waar saamhorigheid en gemeenschapsgevoel belangrijk zijn. De bekwame en enthousiaste docenten zorgen ervoor dat leerlingen op verschillende manieren worden uitgedaagd, actief zoeken naar manieren om te vernieuwen en creatieve, toepasbare oplossingen onderzoeken.

MYP en IB 

Laar & Berg is een internationaal georiënteerde school waar diversiteit en een onbevooroordeelde houding gezien worden als waarden waar iedereen beter van wordt. In klas 1 tot en met 3 volgen alle leerlingen dan ook het tweetalige Middle Years Programme (MYP) van het International Baccalaureat (IB). Bij ons op school ontwikkelen jongeren zich tot academisch succesvolle en verantwoordelijke wereldburgers.

Diversiteit

Het is belangrijk dat elke leerling toegang heeft tot en betrokken is bij het onderwijs. Laar & Berg waardeert diversiteit en identificeert en respecteert verschillen in leerbehoeften van leerlingen. Op Laar & Berg begrijpen we dat 'one size fits all' niet werkt en dat we mensen, middelen en processen nodig hebben om leerlingen gelijke toegang te geven tot onderwijs en toetsing. Hieronder zullen we deze kort weergeven. Voor uitgebreidere informatie, verwijzen we naar het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op de website van de school.

 

Basisondersteuning bij het leren 

De begeleiding bij het leerproces op Laar & Berg bestaat uit mentorlessen en het programma ‘Leren te Leren’ in year 1. In beide programma’s speelt Approaches to Learning (AtL) een grote rol. Het kan zijn dat de leerling gebaad is bij het volgen van een hulples in één van de kernvakken of dat er meer maatwerk nodig is. In dat laatste geval worden de Remedial Teachers ingeschakeld. Deze Remedial Teachers (RT) bepalen welke leerlingen welke hulp krijgen, informeren vakdocenten en coördineren de benodigde ondersteuning binnen de reguliere lessen.

Leerlingen met een officiële verklaring voor dyslexie krijgen zo nodig aangepaste toetsen, extra tijd bij toetsen, flexibelere normen voor schriftelijk werk in de lagere klassen, laptopgebruik (met voorleesfunctie) bij toetsen en in een uiterst geval dispensatie voor een vreemde taal. Leerlingen met een dyscalculieverklaring krijgen extra tijd bij rekentoetsen, kunnen een rekenkaart gebruiken en kunnen het 3ER wiskunde-examen afleggen in plaats van 3F.

Er zijn leerlingen voor wie het Nederlands niet hun eerste taal is of bij wie thuis geen Nederlands wordt gesproken. Dit kan moeilijkheden in de communicatie veroorzaken en daarmee het optimale leerproces in de weg staan. Vanuit het Nuyens Instituut biedt Laar & Berg deze leerlingen NT2-ondersteuning aan.

Basisondersteuning op sociaal/emotioneel vlak

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. De mentor heeft toegang tot informatie over studie, gedrag, sociaal functioneren en houding en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Als de mentor merkt dat de leerprestaties van een leerling achteruitgaan of signalen opvangt over het algemeen welbevinden van de leerling, onderzoekt de mentor in overleg met ouders en de afdelingsmanager welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

De sfeer en de groepsdynamiek krijgen aandacht in de mentorles en alle vaklessen. In geval van pesterijen wordt een pestprotocol gevolgd en kan een leerling in gesprek gaan met de pestmediator.

De mentor en de afdelingsmanager kunnen ook begeleiding krijgen van de bovenschoolse coördinator leerlingzaken, ook wel de vertrouwenspersoon genoemd. De coördinator leerlingzaken informeert, bemiddelt en initieert processen en houdt contact met externe zorginstellingen.

Binnen Laar & Berg worden leerlingen die zich in het autistisch spectrum bevinden, of met de diagnose HB, ADHD, ADD, PDD/NOS begeleid door de gedragsspecialist. De gedragsspecialist stuurt eveneens de leerlingcoaches aan, docenten die regelmatig (1x per week of per 2 weken) leerlingen extra ondersteunen. Zaken als planning en organisatie, maar ook emotionele welzijn komen bij deze afspraak aan de orde. De leerlingcoaches maken onder begeleiding van de gedragsspecialist en in samenwerking met de leerling en ouders in kwestie, een actieplan met doelen voor het komende schooljaar (OPP).

Voor leerlingen in de onderbouw die last hebben van faalangst biedt Laar & Berg de Sidderkuur-opleiding aan. Het doel hiervan is om het zelfvertrouwen te vergroten in situaties die met school te maken hebben. Voor eindleerlingen met faalangst wordt jaarlijks een speciale training gegeven waarin ze leren omgaan met stress voor en tijdens het examen.