• Nieuws

Maandag 17 augustus start het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat iedereen heeft kunnen genieten van de vakantie. Hieronder volgt een toelichting op de start van het schooljaar op de middelbare scholen omdat hierover veel over bericht wordt in de landelijke media.  

Onze teams kijken ernaar uit om na een periode van afstandsonderwijs en lesgeven aan halve klassen, alle leerlingen weer tegelijk op school te kunnen verwelkomen. 

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en het toenemend aantal besmettingen met covid-19, nemen al onze scholen passende maatregelen. De uitgangspunten van het RIVM zijn en blijven hierin leidend. Op dit moment zijn dat de inmiddels bekende maatregelen op het gebied van hygiëne, het afstand houden, ventileren en bij klachten thuisblijven en testen. Omdat elke school anders is, zijn er per school verschillen in de uitvoering van de maatregelen. 

Samenvattend voor Alberdingk Thijm Scholen komt het erop neer dat: 

  • ramen en deuren zoveel mogelijk open worden gehouden zodat er optimaal geventileerd wordt 
  • er voldoende materialen zijn om handen te reinigen en dit frequent gebeurt 
  • ​duidelijk is welke ruimtes voor docenten zijn, zowel in de lokalen als in de andere ruimtes in de school zodat de anderhalve meter afstand gewaarborgd is tussen zowel de leerlingen en docenten als tussen docenten onderling 
  •  scholen bijvoorbeeld looproutes uitzetten, aangepaste roostertijden hanteren of werken met gescheiden wisselmomenten tussen de lessen 
  • ​afhankelijk van de lokaalgrootte en -inrichting spatschermen geplaatst worden 
  • indien anderhalve meter niet kan worden aangehouden in de personeelsruimtes extra pauzeruimte wordt gecreëerd 
  • bij (milde) klachten onder personeelsleden wordt zo snel mogelijk een test aangevraagd; docenten die thuisblijven in afwachting van de uitslag, verzorgen de lessen online 
  • leerlingen brengen de pauzes zoveel mogelijk buiten door.

Ouderavonden zullen dusdanig worden georganiseerd dat anderhalve meter in acht kan worden genomen. De school nodigt bijvoorbeeld per kind één ouder uit en er zal met meerdere shifts worden gewerkt. Verder worden alle buitenland excursies tot 2021 opgeschort. De introductiekampen die in Nederland plaatsvinden, gaan vooralsnog door. 

De situatie op dit moment kan snel veranderen en het kan zijn dat de maatregelen in dit bericht bijgesteld/aangescherpt moeten worden. De scholen staan in nauw contact met het bestuur van Alberdingk Thijm Scholen dat zich op zijn beurt laat informeren door GGD en RIVM. Verder willen we benadrukken dat de kans op het overdragen van het virus zo klein mogelijk is als iedereen de verantwoordelijkheid neemt om bewust en nauwgezet de eenvoudige (hygiëne-)maatregelen te nemen. We verwachten op deze manier een goede en veilige start te kunnen maken voor al onze leerlingen en medewerkers. We kijken uit naar een aangenaam nieuw schooljaar met alle leerlingen in de school!​