​​​​​De ATlas groep is een arrangement van het W.J.F. Nuyens Instituut (zorg- en expertisecentrum van Alberdingk Thijm Scholen) voor cognitief hoogbegaafde leerlingen (XL-leerlingen). We starten met leerlingen in de leeftijd van ​groep 3 en 4 om in deeltijd op de Paulusschool in Hilversum speciaal op deze groep leerlingen toegespitst onderwijs te volgen. De leerlingen krijgen in samenwerking met hun eigen basisscholen extra leerlijnen (XL) in de vorm van uitdagende onderwijsmodules aangeboden en er wordt gekeken naar aanpassing en verrijking van het leerprogramma op de eigen school. 

Voor wie?

Leerlingen die hiervoor in aanmerking kunnen komen, zijn: intelligente, gemotiveerde (taakgericht en volhardend) en creatieve (het kunnen oplossen van problemen op een creatieve manier) kinderen. Zij hebben andere onderwijsbehoeften dan andere leerlingen. Zo leren zij beter via top-down instructies, hebben zij behoefte aan compacten en verrijken, feedback op proces, hogere orde denkvragen (taxonomie van Bloom), leerstof die aansluit bij de naaste ontwikkeling en leerstof die “leren leren” ontwikkelt. Tevens hebben zij een leeromgeving nodig die ruimte geeft voor zelfstandig werken, uitdaging en samenwerking met ontwikkelingsgelijken. De differentiatie in de klas en een mogelijke plusklas blijken niet altijd voldoende om optimaal de ontwikkeling tot zijn recht te doen komen.

Aanmeldprocedure

De leerlingen waar het om gaat, zijn in beeld bij de intern begeleiders van de basisscholen. De interne begeleiders gaan na overleg met de groepsleerkracht in gesprek met de ouders van de betreffende leerling. Als ouders en de leerling het eens zijn met het voorstel van de intern begeleider zal verder onderzoek worden afgenomen. Indien dit onderzoek uitwijst dat de leerling inderdaad in aanmerking komt voor de ATlas groep zal hij/zij worden aangemeld.​

Waar en wanneer? 

We starten met twee  dagen (woensdag en donderdag) voor leerlingen van groep 3 en 4  en leerlingen uit groep 5 die versneld zijn doorgestroomd die op een van de scholen van Alberdingk Thijm Scholen zitten. Op de Paulusschool in Hilversum zal een speciaal lokaal hiervoor worden ingericht. De schooldagen zijn van 08.30 - 12.30 uur en ​​08.30 - 14.15 uur.  De andere dagen van de week zit de leerling op de eigen school. De groepsleerkracht van de eigen school en de leerkracht van de ATlas groep onderhouden nauw contact met elkaar zodat de leerling ook in de eigen klas verder kan werken aan bepaalde taken. Voor de ATlasgroep worden geen extra kosten in rekening gebracht. ​

Locatie

Paulusschool
Irisstraat 2​
Hilversum