De Joseph Lokinschool is een katholieke basisschool midden in de groene natuur van Ankeveen. Onze school is vooruitstrevend en onderscheidend op een aantal gebieden: 

 • Early English: vanaf groep 1-2 wordt het leren van de Engelse taal op een natuurlijke wijze in de lessen geïntegreerd. ‘Learning through immersion’ vormt de kern van taalonderwijs waarin leerlingen structureel worden uitgedaagd om effectief en natuurlijk te leren communiceren en studeren in het Engels. Door hierbij ‘native speakers’ in te schakelen, wordt deze filosofie extra kracht bijgezet.
 • Er is sprake van uitstekende leerlingbegeleiding binnen en buiten de school. Aansluiting bij de stichting Alberdingk Thijm Scholen leidt tot heldere en korte lijnen in geval van intensieve begeleiding (zie ook: Aandacht op maat).  
 • ICT: Sinds schooljaar 2015-2016 beschikt de school over een goed functionerende ict-infrastructuur, WiFi, (Prowise) digiborden in alle groepen, 32 chromebooks en 8 i-pads voor de leerlingen en vaste computers voor de leerkrachten. We werken in alle groepen met methodische (webbased) software, extra oefensoftware waar de kinderen op school en thuis kunnen werken en adaptieve aanvullende programma’s (onderwijs op maat).
 • What really matters: we streven naar een brede ontwikkeling van onze leerlingen. Daar past een ontwikkeling bij die het cognitieve vlak overstijgt. Onze school heeft ervoor gekozen om daar met behulp van het International Primary Curriculum vorm aan te geven.
 • We volgende leerlingen middels het CITO leerlingvolgsysteem, observaties, ouder- en kindgesprekken.
 • Bibliotheek op School (BoS): op onze school is een uitleenpunt van de Bibliotheek Wijdemeren gevestigd. Dat betekent dat ieder kind gratis lid wordt en een pasje krijgt dat tevens gebruikt kan worden in alle bibliotheken en BoSsen in Wijdemeren. Daardoor is op school is een grote collectie actuele boeken aanwezig (óók voor de peuterspeelzaal). Ook volwassenen kunnen van deze uitleenservice gebruik maken.
 • Brede school: in ons schoolgebouw is ook een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang gevestigd.​
 • Een goed pedagogisch klimaat is voor ons het uitgangspunt van goed lesgeven!

Onze visie

Kinderen stimuleren om nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen waardoor ze willen leren en zich blijvend ontwikkelen.

Onze missie

Op de Joseph Lokinschool leven en leren we met PRIDE (Passie, Respect, Integriteit, Diversiteit, Empathie).

Passie:             We werken vanuit bevlogenheid en kracht.              
Respect:          We gaan met onszelf, anderen en de omgeving om vanuit
                        gelijke waarde.
Integriteit:       We zijn eerlijk, oprecht en betrouwbaar.
Diversiteit:       We zijn blij met verschillen; dit geeft mogelijkheden en kansen.
Empathie:       We hebben oog voor een ander en handelen vanuit gevoel.

Aandacht voor alle leerlingen

We werken middels duidelijk klassenmanagement waarbij dezelfde structuur wordt gehanteerd in alle groepen. Dit biedt ruimte voor klassikaal en individueel gerichte instructie en voor zelfstandig werken. Instructie wordt gegeven volgens een vast model:

 • Het doel van de les wordt benoemd, besproken en zichtbaar gemaakt.
 • Korte instructie; wie aan het werk kan, gaat aan de slag.
 • Samen oefenen (begeleid inoefenen); wie het begrijpt, kan aan de slag.
 • De leerkracht loopt een ronde om hulp te geven waar nodig en geeft feedback.
 • Verlengde instructie: extra hulp voor kinderen die het moeilijk vinden.
 • Tijdens de verlengde instructie loopt de leerkracht nogmaals een ronde voor hulp en feedback.
 • Evaluatie van de les.​

Aandacht op maat

We volgen en begeleiden de kinderen systematisch. Kinderen kunnen werken op het niveau dat bij hen past, waarbij we wel blijven uitdagen. Het onderwijs is onderverdeeld in drie niveaus: een basis-, een weer- en een meergroep. Hierdoor krijgen alle kinderen instructie en verwerking op hun eigen niveau aangeboden. Kinderen die moeite hebben met de basisstof krijgen extra instructie (verlengde instructie). Eén dagdeel per week is er een remedial teacher op school. Leerlingen die bovenpresteren, volgen een moeilijkere, uitdagende leerstofroute (compactprogramma) en voor hen is er daarnaast nog extra verrijkende leerstof. Wij vinden het belangrijk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders mogelijkheden en talenten. Onderwijs op maat dus.
Wij garanderen dat leerlingen die qua zorg buiten de indeling van de groepsplannen vallen en extra ondersteuning nodig hebben, een handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief (OPP) krijgen.

Eén dagdeel per week komt onze coördinator leerlingzaken op school om leerkrachten en leerlingen te begeleiden indien zich problemen voordoen in de sociale omgang, op het emotionele vlak of in de thuissituatie. Wanneer er ingezet moet worden op extra intensieve en gespecialiseerde begeleiding kunnen we gebruik maken van het W.J.F. Nuyens Instituut, expertisecentrum voor leerlingbegeleiding. 

Schoolwebsite:

www.josephlokinschool.nl