Schoolconcept en visie op onderwijs

De Joseph Lokinschool is een kleinschalige, reguliere dorpsschool in Ankeveen op katholieke grondslag. Op de Joseph Lokinschool leggen we de focus op leren, stimuleren we onze leerlingen nieuwsgierig te zijn naar de wereld om hen heen en motiveren we hen om te willen leren en zich blijvend te ontwikkelen. Kort samengevat leren en leven we met Passie, Respect, Integriteit, Diversiteit en Empathie (PRIDE).

Uniek aan onze school zijn het buitenlokaal, de prachtige ligging en het tot beweging stimulerende schoolplein.
In onze school zijn ook een Peuterspeelzaal en BSO gehuisvest waarmee wij nauw samenwerken.
We maken gebruik van reguliere methodes voor spelling/taal, lezen en rekenen en werken daarnaast met het IPC. Hieraan koppelen we ook het begrijpend lezen.

Leerlingpopulatie

De leerlingen komen voornamelijk uit Ankeveen.  Onze school telt rond de 100 leerlingen, op dit moment verdeeld over 4 combinatie- en 2 reguliere groepen. Jaarlijks bezien wij hoe we de groepen formeren. Gezien de grootte van de school zullen er altijd combinatiegroepen zijn.  

Joseph Lokinschool

Meer informatie over onze school vindt u op onze website

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
 • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn, in verband met de gecombineerde groepen streven we naar niet meer dan 2 leerlingen met een eigen leerlijn per groep;
 • we werken met het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Als aanvulling op de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning. Dat kan in of buiten de school zijn, bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van een of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

 • (Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:
  • IB-er
  • Extra ondersteuning buiten de klas (deels RT)
  • Leesspecialist
  • Leerlingcoördinator
  • Gedragsspecialist
  • Leerkrachtondersteuner/onderwijsassistent
  • TPO-coördinator
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs (vacature in 2023)
 • We werken met de volgende programma’s, protocollen, methodieken en materialen:
  • GroepsGeluk
  • Rots en water (aan te vragen via het Nuyens)
  • Medisch protocol
  • Specifieke groepsinterventies of individuele hulp m.b.v. kanjertraining
  • HIRO voor sociaal-emotionele vorming
  • Leren programmeren voor leerlingen van groep 5 t/m 8 (aan te vragen via Techspace)
  • ATLASgroep (aan te vragen via het Nuyens)
  • HB specialist (aan te vragen via het Nuyens)
 • Mogelijkheden van het schoolgebouw:
  • Buitenlokaal
  • Schoolplein voor bewegend leren

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente of via het Nuyens een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. In overleg tussen school, behandelaar en ouders wordt bepaald of dit in of buiten school plaatsvindt, onder of buiten schooltijd.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel vindt u via onderstaande link.

sop joseph lokinschool