In een veilige en kansrijke leeromgeving  bieden wij uitdagend onderwijs waarin:
- elke leerling alle kansen krijgt om zich maximaal te ontwikkelen wat betreft capaciteiten, vaardigheden en interesses;
- ICT, internationalisering (tweetaligheid) en ondernemerschap een belangrijke rol spelen;
- leerlingen voorbereid worden om zelfbewust en trots de voortdurend veranderende wereld tegemoet te treden.

Organisatie van de school / het onderwijs

Wij hebben een heterogene onderbouw. In leerjaar 1 en 2 zitten leerlingen van verschillende niveaus in een klas. Zij krijgen twee jaar de tijd om zich verder te ontwikkelen en zich voor te bereiden op de overstap naar de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen de leerlingen het mavo-traject gaan volgen of een beroepsgerichte opleiding op basisberoepsgericht of kaderberoepsgericht niveau. De leerlingen hebben dan de keuze uit vijf opleidingen. Het onderwijs bestaat uit instructie afgewisseld met activerende, zelfstandige en ook samenwerkende werkvormen waarmee leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen maken.

Aanbod

 • tweejarige heterogene onderbouw
 • onderwijs inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)
 • leerwegen (niveaus) in de bovenbouw: Basisberoepsgericht
  Kaderberoepsgericht en Theoretische leerweg (en Gemengde leerweg)
 • we bieden de volgende beroepsgerichte opleidingen in de bovenbouw:
  Media, Vormgeving en ICT (dit is op een aparte locatie, genaamd Mediaschool) of Dienstverlening & Producten met de uitstroomvarianten
  1. Business & Design
  2. Health & Care  
  3. Information Technology
  4. Sport & Services
 • een tweetalige/internationale afdeling

Aandacht voor alle leerlingen  

In de onderbouw krijgen de leerlingen naast de theorie- en praktijkvakken ook lessen waarin verder wordt gewerkt aan een stevige basis voor begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden. In de studievaardigheidsles wordt o.a. aandacht besteed aan de executieve functies. De eerstejaars leerlingen beginnen elke maandag met een startuur, waarin de mentor de weekplanning door neemt. Er wordt op verschillende momenten in het rooster tijd ingebouwd voor voorlezen en vrij lezen. Daarnaast staan ook een mentorles en een loopbaanorientatieles (lob) in het rooster.

De mentorlessen worden o.a. gebruikt voor het begeleiden van de sociaal-emotionele ontwikkeling en groepsvorming. Tijdens de lob-les worden leerlingen voorbereid op de keuzes tijdens hun schoolloopbaan.

Bij het vak sociale vorming leren leerlingen hoe om te gaan met allerlei verschillende situaties. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 kunnen naar de (vrijwillige en kosteloze) huiswerkklas waar zij hun huiswerk kunnen maken, uitleg kunnen vragen en zich voor kunnen bereiden op toetsen. Voor de eerstejaars leerlingen is dit drie maal per week, voor de tweedejaars twee maal per week. In de bovenbouw kunnen leerlingen gebruik maken van steunlessen voor Nederlands, Engels, biologie, economie en wiskunde, gegeven door vakdocenten. 

​De mentoren begeleiden en volgen niet alleen de vorderingen op leergebied, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. De mentor voert individuele gesprekken en klassengesprekken.

De thuislokalen (voor de onderbouw) en de opleidingspleinen (voor de bovenbouw) vormen de thuisbasis voor leerlingen en mentoren. Onder leiding van de teamleider bespreken de mentoren wekelijks de gang van zaken en maken afspraken of handelingsplannen voor leerlingen.

Aandacht op maat 

Onze Intern Begeleider (IB-er) overlegt met de mentoren, coördinator ondersteuning en de teamleider welke leerlingen Remedial Teaching krijgen. Leerlingen krijgen dan in kleinere groepen begeleiding voor de voor hen specifieke leerproblemen, zoals lees- en rekenproblemen, dyscalculie en dyslexie. In leerjaar 1 krijgen alle dyslectische leerlingen dyslexie-ondersteuning. Waar nodig worden er met leerlingen individuele afspraken gemaakt die helpen hun leerproces te optimaliseren (bijv. faciliteiten voor dyslectische leerlingen als gesproken tekst, luisterboeken, verlengde toetstijd, enz.).

Naast de extra leerinhoudelijke ondersteuning kunnen op sociaal-emotioneel gebied trainingen zoals faalangsttraining en sociale vaardigheidstraining ingezet worden om leerlingen extra handvatten te bieden in voor hen lastige situaties. 

De teamleider heeft wekelijks overleg met de adjunct-directeur en coördinator leerlingzaken en bespreekt de leerlingen die meer aandacht vragen. Voor  leerlingen die behoefte hebben aan een wat intensievere begeleiding op een specifiek gebied kan een leerlingcoach ingezet worden.

De coördinator leerlingzaken kan op verzoek van de teamleider met leerlingen individueel gesprekken aan gaan i.v.m. problematiek op sociaal-emotioneel gebied. Voor leerlingen met multi-problematiek kan er een arrangement aangevraagd worden voor specialistische leerlingbegeleiding. Tevens kunnen leerlingen doorverwezen worden naar het W.J.F. Nuyens Instituut, het expertisecentrum voor leerlingbegeleiding van de Alberdingk Thijm Scholen.

Wij verwachten dat onze leerlingen:

-       de cognitieve vaardigheden hebben om het leerproces op onze school te kunnen volgen
-       voldoende zelfredzaam zijn
-       kunnen reflecteren op hun eigen gedrag
-       kunnen functioneren, zowel op leer- als op gedragsgebied en werkhouding, in groepen van 22 à 25 leerlingen en bij kunnen dragen aan een leeromgeving waarin elke leerling de mogelijkheid krijgt zich maximaal te ontwikkelen.​