De leerling in beeld

Het St. Aloysius College heeft als slogan in het logo: De leerling in beeld. Omdat het St. Aloysius een middelgrote school is, proberen wij onze leerlingen zo goed mogelijk te kennen. Dit niet alleen op sociaal-emotioneel vlak, maar natuurlijk ook op het gebied van de onderwijsbehoefte van de leerling. Het ondersteuningsprofiel is een manier om te laten zien dat het St. Aloysius College oog voor de leerling heeft en leerlingen probeert te ondersteunen waar mogelijk. Dit doen wij altijd met het doel om leerlingen reële kansen te geven.

Als leerlingen om welke reden dan ook extra begeleiding of voorzieningen nodig hebben, kan de school in een groot aantal gevallen ondersteuning bieden. De school biedt hulp aan zowel leerlingen met leerproblematiek, als leerlingen met sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.

Het ondersteuningsprofiel beschrijft hoe het St. Aloysius College invulling geeft aan deze ondersteuning en welke professionals daarbij een rol spelen. De ondersteuning is (zoals beschreven vanuit het samenwerkingsverband Qinas) opgebouwd als een piramide met drie lagen:

Basisondersteuning

Deze lichte vorm van ondersteuning is op elke school voor voortgezet onderwijs aanwezig. Er zijn twee niveaus.
De ondersteuning op het eerste niveau is voor alle leerlingen beschikbaar. Denk aan een goed pedagogisch klimaat, mentoraat, remediale hulp, hulp bij dyslexie of trainingen sociale vaardigheden. Deze ondersteuning kan zowel preventief als curatief worden ingezet. Het tweede niveau bevat maatwerk: lichte ondersteuningsarrangementen voor leerlingen die het met wat persoonlijke ondersteuning goed redden. De school kan deze hulp zelf aanbieden of specialistische hulp inhuren.

Extra ondersteuning

Alle vo-scholen kunnen een arrangement plus aanvragen voor een leerling of leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Speciale ondersteuning

Dit is de uitgebreidste vorm van ondersteuning, verzorgd door scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor speciale ondersteuning is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. De plaatsingsadviescommissie van Qinas beoordeelt of een leerling hiervoor in aanmerking komt.

Meer algemene informatie over de school vindt u op de schoolwebsite

Aandacht op maat 

Leren te leren
In de onderbouw hebben de leerlingen naast een mentorles ook een lesuur studievaardigheden in het rooster. Vaardigheden die hierbij aan bod komen zijn het leren plannen en organiseren van het schoolwerk.
Voor leerlingen voor wie het reguliere programma van studievaardigheden onvoldoende blijkt te zijn, kan de school een leerlingcoach inzetten. In het ondersteuningsprofiel staat een uitleg van de ondersteuning die een leerlingcoach kan bieden.

In het volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u informatie over de geboden ondersteuning op het gebied van dyslexie, dyscalculie en NT2.

Sociaal-emotionele ondersteuning

Mentor en afdelingsmanager
De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. De mentor heeft toegang tot informatie over studie, gedrag, sociaal functioneren en houding en is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Als de mentor merkt dat de leerprestaties van een leerling achteruitgaan of signalen opvangt over het algemeen welbevinden van de leerling, onderzoekt de mentor in overleg met ouders en de afdelingsmanager welke ondersteuning de leerling nodig heeft.

Leerlingcoaches
Leerlingcoaches zijn docenten die leerlingen die daarbij gebaat zijn regelmatig (1x per week of 1x per 2 weken) extra ondersteunen. Zaken als planning en organisatie, maar ook het emotionele welzijn komen bij deze afspraak aan de orde. De leerlingcoaches maken onder begeleiding van de gedragsspecialist en in samenwerking met de leerling en ouders in kwestie, een ontwikkelings-perspectief-plan (OPP) met doelen voor het komende schooljaar. Gedurende het schooljaar is er voor ouders en de gedragsspecialist gelegenheid om de haalbaarheid van de doelen te bespreken en zo nodig bij te stellen.

Vertrouwenspersoon
De Alberdingk Thijm Scholen hebben bovenschoolse vertrouwenspersonen en op de school zelf is de coördinator leerlingzaken de vertrouwenspersoon naar wie de leerlingen (en mentoren en afdelingsmanager) kunnen. De coördinator leerlingzaken informeert, bemiddelt en initieert processen en houdt contact met externe partijen.
Indien nodig schakelt de coördinator leerlingzaken andere disciplines in, zoals een psycholoog voor psychologisch onderzoek (bijvoorbeeld intelligentietesten) of een schoolarts van de GGD om vermoede lichamelijke problemen beter te signaleren. Daarnaast wordt de coördinator leerlingzaken ingeschakeld als er vermoedens zijn van mishandeling van een leerling (volgens de meldcode) of als er klachten zijn over gedrag binnen de school.

Het volledige schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

sop st. aloysius college