AT Scholen

De Alberdingk Thijm Mavo is de kleinste middelbare school voor voortgezet onderwijs binnen de Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm. De school stelt zich als doel het maximale uit elke individuele leerling te halen op het gebied van schoolresultaten en persoonlijke groei.

Kernpunten van het onderwijs op de Alberdingk Thijm Mavo​ zijn leren in samenhang, leren in context en het leren van vaardigheden. Het onderwijs wordt aangeboden in leergebieden en er wordt ook gewerkt in projectvorm. Naast de lesstof worden ook vaardigheden getraind. Omdat elke leerling anders is, wordt er gebruikgemaakt van verschillende werkvormen om zo tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van leerlingen.
De leerlingen maken hun werk altijd onder begeleiding van een docent op school. De ATM is dan ook huiswerkvrij.

Organisatie

Op de Alberdingk Thijm Mavo wordt alleen onderwijs op mavoniveau (vmbo-tl) aangeboden. De school telt zo’n 125 leerlingen, verdeeld over vier leerjaren en heeft een klein team van docenten/medewerkers. Door het kleine team hebben leerlingen maar met een klein aantal vaste begeleiders te maken en kennen alle leerlingen en docenten/medewerkers elkaar goed. Binnen het team is er voortdurend contact over leerlingen en alle medewerkers in de school zijn op de hoogte van de individuele behoeftes van de leerlingen. Daarnaast heeft elke leerling een mentor die als coach de persoonlijke groei en cognitieve ontwikkeling van de leerling begeleidt. De school heeft vaste lestijden, een vast jaarrooster en kent geen tussenuren. 

Aandacht voor alle leerlingen

De mentor ziet door onze onderwijsstructuur zijn leerlingen ook bij andere lessen en tijdens het zelfstandig werken en heeft daardoor een zeer goed beeld van het welbevinden en de werkhouding van zijn leerlingen. Daarnaast bespreken vakdocenten hun observaties regelmatig met de mentoren en de mentoren hebben regelmatig contact met ouders om bovenstaande te bespreken.

Aandacht op maat

Ondersteuning tijdens de lessen

Naast klassikale instructies worden er tijdens de zelfstandig werktijd ook individuele instructies of instructies aan kleinere (niveau)groepen gegeven, waardoor aparte ‘steunlessen’ na school niet nodig zijn. Door de verschillende werkvormen en het gedifferentieerd werken wordt er ook tegemoet gekomen aan de behoeftes van de individuele leerling.

Ondersteuning bij het leerproces

In sommige situaties krijgen leerlingen (bijvoorbeeld in het geval van dyslexie) meer faciliteiten, zoals meer tijd voor toetsen, aangepast computergebruik en aangepaste normeringen.
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning kunnen via een arrangement begeleiding krijgen van onze Ambulant Begeleider. Zij draagt zorg voor de behoeftes van het kind, zoals hulp bij organisatie, plannen en leren leren. Deze begeleider heeft regelmatig contact met docenten, begeleiders en ouders en legt de begeleiding vast in een Ontwikkelingsperspectief (OPP).

Ondersteuning op sociaal-emotioneel vlak

De mentor ondersteunt de leerlingen op sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast is een zorgcoördinator een aantal dagdelen per week beschikbaar om met leerlingen gesprekken te voeren. Deze coördinator verwijst, indien nodig, door naar externe deskundigen of naar het W.J.F. Nuyens Instituut, ons expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.

Schoolwebsite

www.alberdingkthijmmavo.nl