De Alberdingk Thijm Mavo is de kleinste school voor voortgezet onderwijs binnen de Verenigde scholen J.A. Alberdingk Thijm. De school stelt zich als doel het maximale uit elke individuele leerling te halen op het gebied van schoolresultaten en persoonlijke groei binnen een uitdagende en vernieuwende onderwijsomgeving.

Kernpunten van het onderwijs op de Alberdingk Thijm Mavo​ zijn leren in samenhang, leren in context en het leren van vaardigheden. Het onderwijs wordt aangeboden in leergebieden en er wordt gewerkt met projecten (vak- en leergebiedoverstijgend), waarbinnen naast de lesstof ook vaardigheden getraind worden en leerlingen bewust gemaakt worden van hun rol in de maatschappij.

Het trainen van vaardigheden als samenwerken, zelfstandig werken, plannen, reflecteren en verantwoordelijkheid nemen voor eigen werk zijn vaardigheden die van grote waarde zijn voor de ontwikkeling en (school)loopbaan van de leerling. Omdat elke leerling anders is, wordt er gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en verschillende toepassingen van ICT om zo tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van leerlingen en daarnaast leerlingen uit te dagen en te motiveren. Ook door differentiatie op het gebied van taken, instructies en tijd wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van elke leerling. De leerlingen maken hun werk altijd onder begeleiding van een docent op school. De ATM is in de onderbouw dan ook huiswerkvrij.

Organisatie

Op de Alberdingk Thijm Mavo wordt alleen onderwijs op mavoniveau (vmbo-TL) aangeboden. De school telt zo’n 150 leerlingen, verdeeld over vier leerjaren en heeft een klein team van docenten/medewerkers. Door het kleine team hebben leerlingen maar met een klein aantal vaste begeleiders te maken en kennen alle leerlingen en docenten/medewerkers elkaar goed. Een ander voordeel is dat er binnen het team constant goed contact over leerlingen is en alle medewerkers in de school op de hoogte zijn van de individuele behoeftes van de leerlingen. Daarnaast heeft elke leerling een mentor die als coach de persoonlijke groei en cognitieve ontwikkeling van de leerling begeleidt. De school heeft vaste lestijden en kent geen tussenuren. 

Aandacht voor alle leerlingen

De ATM vindt het belangrijk dat elke leerling zich vertrouwd en gezien voelt. De mentor ziet door onze onderwijsstructuur zijn leerlingen ook bij andere lessen tijdens het zelfstandig werken en heeft daardoor een zeer goed beeld van het welbevinden en de werkhouding van zijn leerlingen. Daarnaast bespreken vakdocenten hun observaties regelmatig met de mentoren en de mentoren hebben regelmatig contact met ouders en directeur om bovenstaande te bespreken.

Aandacht op maat

Naast klassikale instructies worden er tijdens de zelfstandig werktijd ook individuele instructies of instructies aan kleinere (niveau)groepen gegeven, waardoor aparte ‘steunlessen’ na school niet nodig zijn. Door de verschillende werkvormen en het gedifferentieerd werken wordt er ook tegemoet gekomen aan de behoeftes van de individuele leerling. Bepaalde leerlingen (bijvoorbeeld leerlingen met dyslexie) krijgen meer faciliteiten, zoals meer tijd voor toetsen, vergrotingen, aangepast computergebruik en aangepaste normeringen. 

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bovenop de basisondersteuning kunnen, via een arrangement, een Ambulant Begeleider of een leerlingcoach toegewezen krijgen die zorg draagt voor de behoeftes van het kind. Deze begeleider heeft regelmatig contact met andere docenten, begeleiders en ouders en legt de begeleiding vast in een Ontwikkelingsperspectief (OPP). ​

Schoolwebsite

www.alberdingkthijmmavo.nl