De Jozefschool is een katholieke basisschool, gelegen in het hart van Nederhorst den Berg. De Jozefschool is

 • Een school waar kinderen met plezier naartoe gaan;
 • Een school waar aandacht is voor eigenheid en samenwerking;
 • Een school waar structuur duidelijk is.

De school telt 10 jaargroepen waar we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen. 

Op de Jozefschool leren kinderen hoe ze hun eigen koers bepalen. Wat ze nodig hebben om hun doelen te bereiken en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Als het gaat om kennis maar ook om hun vaardigheden. D e Jozefschool richt zich op wat er echt toe doet: de ontwikkeling en groei van de leerling om zo de leerling in zijn kracht te zetten. Want daar gaat het om.

​Onderwijs

Op de Jozefschool krijgen de leerlingen in de ochtenden overwegend rekenen en taal. We maken daarbij gebruik van digitaal en -rekenen. In de middag besteden we aandacht aan de zaakvakken, techniek en muziek middels het International Primary Curriculum (IPC). Hierin wordt het onderwijs geïntegreerd in thema's aangeboden. Het IPC gaat verder dan het opdoen van kennis, maar zet ook in op vaardigheden zoals: onderzoek doen, presenteren en samenwerken. 

Personal Goals

We maken veel gebruik van de persoonlijke doelen die verankerd liggen in het IPC en tevens toepasbaar zijn op het reken- en taalonderwijs. Elke leerling werkt aan alle doelen, maar het ene doel zal verder ontwikkeld zijn dan het andere. Dit verschilt per leerling.

De persoonlijke doelen zijn: 

 • Respect
 • Aanpassingsvermogen
 • Bedachtzaamheid
 • Samenwerken
 • Onderzoek
 • Doorzetten
 • Communicatie
 • Moraliteit

Niet alleen toetsen ook evalueren

We gebruiken de personal goals ook  om met leerlingen hun leerproces te evalueren. We geloven dat leren meer is dan het toetsen van kennis. Daarom maken we naast het leerlingvolgsysteem van CITO  gebruik van het formatief assessment.

Formatief evalueren betekent dat je de prestaties van een leerling niet vergelijkt met die van andere leerlingen, maar met zijn eerdere resultaten. Formatief evalueren/beoordelen is de tegenhanger van summatief evalueren/beoordelen. Bij summatief beoordelen geef je een cijfer, bij formatief beoordelen ben je gericht op de ontwikkeling: wat is goed en hoe kun je het nog beter maken? Het gaat vooral over lesgeven en hoe je dit goed en nog beter doet?

Feedback

Formatief evalueren heeft betrekking op de manier waarop je leerlingen vooruithelpt in hun leerproces: onder andere door feedback te geven, door vragen te stellen, door het leerdoel helder te maken en door aan te geven hoe een 'goed' leerresultaat eruit ziet.   Leerkrachten maken daarom gebruik van allerlei manieren om veel sneller feedback te krijgen op hun eigen instructies:  welke leerlingen de leerstof al begrijpen en wie nog niet. In de bovenbouw doen we dat onder andere met een klein whiteboard en gekleurde bekertjes die de leerling op de tafel kan zetten. In de jongste groepen doen we dat met kaartjes en gezichtjes. 

Succescriteria

Aan de hand van succescriteria beoordelen ze zelf of ze de doelen hebben gehaald en of ze vinden dat ze zich in bepaalde doelen nog verder moeten ontwikkelen. De leerkrachten zijn erin getraind om leerlingen hierin te coachen en begeleiden. Op onze school werken wij volgens continurooster. De (sociale) veiligheid, het eigentijdse en de structuur uit onze visie zie je hierin terug. De leerkrachten worden ondersteund door een onderwijsassistent, de intern begeleider, vakdocent gym, native speaker Engels, coördinator leerlingzaken en de directeur.

Aandacht op maat

In principe wordt de zorg voor de leerlingen in de groep georganiseerd. Door observeren, toetsen etc., hebben we een goed zicht op de vorderingen van de kinderen.

De intern begeleider (IB-er) is drie dagen per week aanwezig. Zij coördineert de zorg die de leerlingen krijgen en ondersteunt de leerkrachten daarbij. Structureel worden alle kinderen met onze IB-er besproken. Dit in de vorm van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. Ook binnen het team worden zorgleerlingen besproken in een zorgvergadering. Voor leerlingen met grotere problemen hebben we beperkt de beschikking over een Remedial Teacher. We werken met een dyslexieprotocol dat gebaseerd is op het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Voor leerlingen met dyslexie regelen we, samen met de ouders, de hulpmiddelen die deze kinderen nodig hebben.

In uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn. Via een individueel handelingsplan en opp (ontwikkelingsperspectief), zodat zij op hun eigen niveau de leerstof kunnen doorlopen. Van leerlingen die meer kunnen, verwachten we ook meer. We passen hun taak aan, door eenvoudige leerstof voor moeilijkere en/of uitdagende(r) leerstof te vervangen. Sporadisch wordt doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Zo lang er ontwikkelmogelijkheden zijn, willen we de leerlingen op de eigen  school blijven begeleiden.

Voor leerlingen die op sociaal- emotioneel gebied niet goed in hun vel zitten hebben we 1 dagdeel per week de beschikking over een coördinator leerlingzaken, die met hen en hun ouders in gesprek gaat. Verder kunnen we gebruik maken van het W.J.F.Nuyens Instituut ons expertise- centrum voor leerlingbegeleiding.  

Schoolwebsite

www.jozefschoolndb.nl​