AT Scholen

Schoolconcept en visie op onderwijs

De Jozefschool is een katholieke basisschool, gelegen in het hart van Nederhorst den Berg. De Jozefschool is

 • Een school waar kinderen met plezier naartoe gaan;
 • Een school waar aandacht is voor eigenheid en samenwerking;
 • Een school waar structuur duidelijk is.

De school telt 11 jaargroepen waar we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Op de Jozefschool leren kinderen hoe ze hun eigen koers bepalen. Wat ze nodig hebben om hun doelen te bereiken en te reflecteren op hun eigen ontwikkeling. Als het gaat om kennis maar ook om hun vaardigheden. De Jozefschool richt zich op wat er echt toe doet: de ontwikkeling en groei van de leerling om zo de leerling in zijn kracht te zetten. Want daar gaat het om (zie ook ons beleidsplan).

Leerlingpopulatie

De Jozefschool is een school op katholieke grondslag in de gemeente Wijdemeren, Nederhorst den Berg. De school telt ongeveer 260 leerlingen verdeeld over 11 groepen.

Meer informatie vindt u op onze schoolwebsite

 

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende: 

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
 • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn
 • we werken met het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Boven op de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onder presteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings-)mogelijkheden binnen de school

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:

 • IB-er
 • Rekenspecialist
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs en muziek
 • Onderwijsassistenten
 • Leerkrachtondersteuner
 • TPO-coördinator

 Protocollen, programma’s, methodieken en materialen:

 • Medisch protocol
 • Kanjertraining (specifieke groepsinterventies of individuele hulp)

Mogelijkheden van het schoolgebouw:

 • Het gebouw is rolstoeltoegankelijk

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. In overleg met de school vindt dit onder schooltijd, op de school, of buiten schooltijd extern plaats.

Het volledig SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

 sop-jozefschool.pdf