De St. Antoniusschool is een middelgrote katholieke basisschool in Kortenhoef, die al  meer dan 100 jaar bestaat en garant  staat  staat voor degelijk onderwijs en goede resultaten. Dat hebben al vele generaties mogen ervaren. Het is voor ons belangrijk dat leerlingen het naar hun zin hebben op school en dat ze  zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. 

De Antoniusschool is een katholieke school: een gemeenschap van kinderen, ouders en leerkrachten,  die creëren, uniek zijn, samenwerken, betrokken zijn en gewetensvol handelen als pijlers heeft voor het onderwijs.

Speerpunten van ons onderwijs zijn:
- Een belangrijke rol voor computers en smartboards tijdens de lessen.
- Veel aandacht voor Engels. Vanaf groep 1 geven we twee keer per week les in​ het Engels.
- Een goede sfeer waardoor alle leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.
Kortom: een school met een groot verleden en  toekomstgericht onderwijs. ​​​

Organisatie

We zijn een school met een jaarklassensysteem, waar zelfstandigheid van de kinderen hoog in het vaandel staat. Per groep wordt gedifferentieerd in een aantal niveaus. We beginnen in de kleutergroepen met het leren  omgaan met uitgestelde aandacht. Dat wordt in de acht jaar dat de kinderen bij ons op school zijn uitgebouwd tot het zelfstandig aan een weektaak werken. De kinderen leren met steeds grotere stapjes de taak te plannen, zodat ze aan het eind van de basisschool in staat zijn om hun werk voor de komende week te overzien en uit te voeren. In het voorgezet onderwijs hebben de kinderen hier veel profijt van. Kinderen die er moeite mee hebben, krijgen begeleiding bij het plannen en verwerken van hun taak. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen met elkaar en van elkaar leren. We leren de kinderen daarom niet alleen hulp bij de leerkracht te vragen, maar ook hulp te vragen bij een klasgenootjes of met hen samen naar een oplossing te zoeken. Door het zelfstandig werken krijgt de leerkracht ook de gelegenheid om individuele kinderen, of aparte groepen extra instructie te geven.

Aandacht voor alle leerlingen

Om te zorgen, dat alle kinderen gezien worden  en aan hun trekken komen, maken we op het gebied van spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen een groepsplan op 3 niveaus  waarin de leerstof met de bijbehorende doelen voor de komende periode vermeld staat. We werken handelingsgericht aan concrete doelen. We clusteren de kinderen die bij elkaar passen en bieden de leerstof na de basisinstructie op verschillende niveaus aan. Tijd om deze groepjes extra aandacht te geven vinden we, doordat we de kinderen al vroeg geleerd hebben om zelfstandig te werken. Twee keer per jaar vinden er vanaf groep 4 kindgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt met de leerling gesproken over zijn/haar ambities en waar hij/zij behoefte aan heeft. ICT speelt op onze school  een ondersteunende rol.

Aandacht op maat

In principe wordt de zorg voor de leerlingen in de groep georganiseerd. We hebben voor grotere groepen de beschikking over een aantal onderwijsassistenten. Zij assisteren de leerkrachten op een aantal dagdelen, zodat ook deze leerkrachten tijd genoeg hebben om met kleine groepjes aan het werk te gaan. Door observeren, toetsen etc., hebben we een goed zicht op de vorderingen van de kinderen. Voor kinderen met grotere problemen hebben we beperkt de beschikking over een RT-er. We hebben daarnaast binnen de school de mogelijkheid om kinderen in de Leeskliniek te plaatsen. In de leeskliniek zorgt onze leescoördinator ervoor dat kinderen met een achterstand op het gebied van lezen  door een gerichte, deskundige aanpak  weer op niveau kunnen komen We werken daarbij met een dyslexiepro-tocol dat gebaseerd is op het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Voor kinderen met dyslexie regelen we, samen met de ouders, de hulpmiddelen die deze kinderen nodig hebben. Kinderen met LGF (de zgn. rugzak) krijgen 1 ½ uur individuele zorg per week. Waar mogelijk laten we andere kinderen daarvan meeprofiteren. In uitzonderingsgevallen geven we kinderen een eigen leerlijn met daarbij een toe-komstperspectief, zodat zij op hun eigen niveau de leerstof kunnen doorlopen. Van kinderen die meer kunnen, verwachten we ook meer. We passen hun taak aan, door eenvoudige leerstof door moeilijkere en/of uitdagende(r) leerstof te vervangen. Sporadisch wordt doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Zo lang er ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen zijn, willen we de kinderen  op de eigen  school blijven begeleiden. De school is in principe  toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke handicap.  De IB-er is drie dagen per week aanwezig. Zij coördineert de zorg die de leerlingen krijgen en ondersteunt leerkrachten bij het opzetten daarvan en springt waar nodig en waar mogelijk bij. Voor kinderen die op sociaal- emotioneel gebied niet goed in hun vel zitten hebben we 1 dagdeel per week de beschikking over een coördinator leerlingzaken, die met deze kinderen en hun ouders in gesprek gaat. Verder kunnen we gebruik maken van het W.J.F.Nuyens Instituut ons expertise- centrum voor leerlingbegeleiding.

Schoolwebsite

www.antonius-kortenhoef.nl