Schoolconcept en visie op onderwijs

Onze school biedt dynamisch onderwijs in een ruim opgezette en rijke leeromgeving. Waarden van de school zijn: Creëren Uniek Nieuwsgierig Saamhorig Trots. Leren is de CUNST. Wij werken vanuit het gedachtengoed van The Leader in Me dat gebaseerd is op de 7 gewoonten van Covey. Het doel ervan is dat kinderen door het aanleren van 7 gewoonten een effectieve persoonlijke ontwikkeling doormaken. Andere belangrijke kenmerken zijn: international mindedness, creatieve technologie en er is veel aandacht voor presenteren, creativiteit, muziek en bewegen.

Leerlingpopulatie

De St. Antoniusschool is een school op katholieke grondslag in Kortenhoef, gemeente Wijdemeren. De school telt ongeveer 225 leerlingen verdeeld over 9 groepen.

Meer informatie vindt u op onzschoolwebsite

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we het onderwijs in de klas. De klassikale instructie voor alle leerlingen, maar ook de verlengde- en verdiepende instructies met het werk dat daarbij hoort.

De ondersteuning in de klas houdt het volgende in:

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
 • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn
 • we werken met het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Door middel van groepsplannen houden wij overzicht van de onderwijsbehoeften van leerlingen.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onder presteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Onze school biedt de volgende (specifieke) extra ondersteuningsmogelijkheden.

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:

 • IB-er
 • Remedial Teacher
 • Leesspecialist
 • Vakleerkrachten bewegingsonderwijs, ict, techniek en muziek
 • Onderwijsassistenten
 • Leerkrachtondersteuner. 

Protocollen, programma's, methodieken en materialen:

 • Groepsgeluk
 • Gedragsprotocol
 • Dyslexie en dyscalculie protocol

Onze school is rolstoeltoegankelijk.

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Verder onderzoek moet dan uitwijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut voert dit onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband Unita. Het Nuyens is voor Alberdingk Thijm Scholen de contactpersoon van Unita. Via het Nuyens kan er ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van Unita: de rekengroep, de taalgroep en het Ambulatorium Lezen.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel vindt u via onderstaande link.

sop st. Antoniusschool