Schoolconcept en visie op onderwijs

De Binckhorst-St. Jan is een katholieke basisschool. Het onderwijs wordt gegeven in twee prachtige monumentale schoolgebouwen. In deze sfeervolle ruimtes biedt DeBinckhorst-St. Jan goed onderwijs waarbij de basisvakken als rekenen, taal, spelling en lezen gedegen worden aangeboden binnen ons leerstofklassenjaarsysteem. Als school zetten wij in op de totale ontwikkeling van de leerling. De leerling wordt bij ons op school voorbereid om zelfstandig de alsmaar veranderende wereld tegemoet te treden. Er wordt zowel veel aandacht besteed aan de cognitieve als aan de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerling. Naast de reguliere vakken focussen wij ons op de volgende speerpunten: IPC (raamwerk rondom het aanbod van zaakvakkenonderwijs), les in het Engels, de totale ontwikkeling van de leerling ‘What Really Matters’ (creatieve, sportieve en culturele ontwikkeling) en ICT.

Missie

Wij staan en gaan voor onderwijs dat vorm en inhoud gegeven wordt vanuit vier kernwaarden:

Vertrouwen: Wij zien iedere leerling als een authentiek persoon en iedereen, zowel leerlingen als teamleden en ouders, wordt gezien en gekend in een sfeer van veiligheid en betrokkenheid.

Ontwikkelen: Wij stimuleren iedere leerling en ieder teamlid om zichzelf en de eigen kwaliteiten verder te ontwikkelen tot de persoon die zij kunnen, willen en mogen zijn.

Verbinden: Leerlingen, teamleden en ouders werken bij ons met elkaar en zijn persoonlijk betrokken op elkaar. Daarom spelen pedagogisch klimaat, gemeenschapsvorming en zorg een belangrijke rol in onze school.

Ontdekken: Leerlingen leren bij ons naast de basisvakken om nieuwsgierig en open te zijn, zich te verwonderen, de wereld om hen heen te onderzoeken en zelf na te denken over het (eigen) leven en de toekomst.

Visie

Wij baseren ons onderwijs en pedagogisch klimaat en onze professionele schoolcultuur op drie pijlers:

 1. Sociaal-emotionele en persoonlijke ontwikkeling.
 2. Een goede basisvorming van alle leerlingen.
 3. Ontdekkend en onderzoekend leren.

Leerlingpopulatie

De Binckhorst-St. Jan is een katholieke basisschool in het centrum van Laren. De school telt een kleine 400 leerlingen, verdeeld over 17 groepen.

Meer informatie vindt u op onze schoolwebsite

Basisondersteuning

De basiszorg die op onze school, onderdeel van Alberdingk Thijm scholen, aanwezig is

 • Leerkracht
 • Intern begeleider
 • Coördinator taal/lezen en rekenen
 • Coördinator leerlingzaken (ondersteuning sociaal-emotioneel)
 • Begeleiding volgens het dyscalculie / dyslexie protocol
 • Beperkte mogelijkheid tot pre-teaching / remedial Teaching
 • Explorergroep voor cognitief getalenteerde leerlingen

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

sop-de-binckhorst-st.-jan.pdf