Ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling van het kind in verbinding met anderen en de wereld om hen heen. We gaan uit van de volgende drie kernwaarden: veiligheid, ruimte en ontdekken.Veiligheid is een voorwaarde voor het leren: kinderen, team en ouders moeten samen een omgeving vormen waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen en leren. Door middel van ons IPC onderwijs (wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming)werken we doelgericht, staat het ontwikkelen van vaardigheden centraal en streven we ernaar dat kinderen steeds vaker zelf hun leervragen mogen stellen. Hiermee stimuleren we een onderzoekende en ontdekkende houding van onze leerlingen. Het aanleren van een tweede taal (Engels) draagt hier ook aan bij.Binnen de kaders van de schoolafspraken leren we kinderen ruimte te nemen en ruimte aan anderen te geven. Dit impliceert dat kinderen ervaren dat we allemaal anders (mogen) zijn.

Organisatie

De school realiseert, zoveel mogelijk binnen het leerstofjaarklassen-systeem, gedifferentieerd onderwijs

Aandacht voor alle leerlingen

De leerstof wordt klassikaal aangeboden. De leerkrachten stellen een aantal maal per jaar een groepsplan op waarin zij aangeven in welke instructiegroep een leerling valt.Verlengde instructie is bedoeld voor leerlingen die moeite hebben met de basisstof. Kinderen die meer aankunnen volgen een verrijkende leerstof route. Het werken op verschillende niveaus gebeurt in principe binnen de groep. Soms kan het gebeuren dat bepaalde leerlingen ondersteuning krijgen buiten de groep. Voorbeelden hiervan zijn de leeskliniek en de plusklas. Waar mogelijk zetten we software in om het leren te ondersteunen. Op onze school streven we ernaar om optimale leerresultaten te behalen. Wij besteden systematisch aandacht aan de vorderingen en de ontwikkelingen van de kinderen. Voor een veilige en  gestructureerde leeromgeving is de belangrijkste voorwaarde dat onze leerlingen kunnen functioneren binnen de regels en grenzen van de groep en de school.     

 Aandacht op maat

Voor leerlingen met speciale behoeftes worden individuele handelingsplannen opgesteld. Leerkrachten kunnen hierbij ondersteuning krijgen van de IBer of externen. Het werken aan deze handelingsplannen gebeurt in de groep door de groepsleerkracht. We hebben op onze school een leeskliniek. Daarnaast komt een beperkt aantal kinderen in aanmerking voor de plusklas of het programma “ leren programmeren”. Er is een coordinator leerlingzaken verbonden aan de school voor sociaal-emotionele problemen. Tevens kunnen we gebruik maken van het W.J.F. Nuyens Instituut, het expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.

Schoolwebsite

www.debinckhorst.nl