Schoolconcept en visie op onderwijs​

Onze missie is jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot (en met) 12 jaar een geborgen, stabiele, warme en prettige basisschoolperiode te geven. In deze periode begeleiden wij het kind in zijn of haar persoonlijke, sociale en cognitief-intellectuele ontwikkeling. Middels onze visie weten wij ons te onderscheiden, geven wij richting en dragen wij zorg voor de juiste begeleiding (op het juiste moment).

Wij willen de leerlingen op onze school zo goed mogelijk voorbereiden op een zich snel ontwikkelende maatschappij, waarin zij (uiteindelijk) als volwassenen respectvol met zichzelf, elkaar en hun omgeving omgaan. Met daarbij een positieve kritische houding t.o.v. die maatschappij, vanuit een optimistische levenshouding, toegerust met de benodigde kennis en vaardigheden.

Om dit te realiseren zijn dit onze uitgangspunten:

1. Een goede samenwerking tussen bestuur, directie, leerkrachten, Nuyens Instituut, externe contacten, leerlingen en ouders/verzorgers, vormt de basis voor een goed schoolklimaat: een goede school maken wij met elkaar.
2. Het werken in onze school staat in het teken van respect voor elkaar en rekening houden met elkaar.
3. Er moet ruimte zijn om jezelf te (kunnen en mogen) zijn. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen het gevoel hebben optimaal te kunnen functioneren.
4. Het leren wordt beschouwd als een vanzelfsprekende en plezierige activiteit met als doel zelfstandig/steeds zelfstandiger worden. Het samen leren, samenwerken en zorg dragen voor elkaar staat hoog in het vaandel.
5. Wij stellen ons zeer actief op om de onderwijsachterstanden op te heffen en/of te verminderen.
6. Vanuit geborgenheid en vertrouwen worden vaardigheden aangeleerd op 
o   sociaal (ik en de ander), 
o   emotioneel (ik en gevoel), 
o   motorisch (ik en bewegen), 
o   cognitief (ik en het leren), 
o   en creatief (ik en vindingrijkheid) gebied. Met als doel bij te dragen in de ontwikkeling tot een zelfstandig en positief kritisch denkend mens.
7. Er wordt gewerkt met methoden en onderwijsleermiddelen in een organisatievorm, welke rekening houden met de verschillen tussen onze leerlingen en welke zelfstandigheid en samenwerkend leren mogelijk kan maken.
8. Met behulp van het leerlingvolgsysteem en leerlingbesprekingen worden de ontwikkelingen van individuele leerlingen nauwlettend gevolgd om zorg op maat te geven, daar leerlingen (en ouders) recht hebben op een professionele begeleiding. Mede hierdoor heeft de school een actief na- en bijscholingsbeleid voor haar personeel.
9. Onze school voert een actief beleid in het samenwerken met onze peuterspeelzaal, met het voortgezet onderwijs en speciaal (basis)onderwijs om de overgang naar de verschillende schooltypen zo makkelijk mogelijk te maken.
9. Onze school is onderdeel van de wijk Hilversum Noord. Wij doen moeite om het welzijn van de wijk te bevorderen; zo doen we actief mee aan activiteiten in de wijk en zorgen wij voor een prettige samenwerking met de verschillende takken van Versa Welzijn en 'PBS in de wijk'.

Leerlingpopulatie

De Titus Brandsmaschool is een school op katholieke grondslag. Onze school wordt bezocht door 130 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De gemiddelde groepsgrootte is kleiner dan 20 leerlingen (18 leerlingen). Onze school staat in een 'gemengde wijk' van Hilversum - Noord.

Meer informatie vindt u op de schoolwebsite 

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan wij alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dit voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde en/of verdiepende instructie bieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

  • Wij volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
  • Van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
  • In uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn;

Wij werken volgens de richtlijnen van het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop deze basisondersteuning biedt de Titus Brandsmaschool ook extra ondersteuning; dat kan in de klas, in de school, echter ook buiten de school zijn.
Bijvoorbeeld in het geval dat:

  • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
  • een leerling onderpresteert of wanneer er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
  • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
  • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Meer informatie over extra specifieke ondersteuningsmogelijkheden binnen de school en daarbuiten vindt u in het volledige School Ondersteunings Profiel.
Daarnaast is er ondersteuning mogelijk via het W.J.F. Nuyens Instituut en vanuit het samenwerkingsverband van Alberdingk Thijm Scholen met UNITA. 

 Het volledige School Ondersteunings Profiel vindt u via deze link.

sop titus brandsmaschool