Schoolconcept en visie op onderwijs

De Paulusschool is een reguliere basisschool. Voor zover mogelijk bieden we ons onderwijs geïntegreerd aan, waarbij er veel oog is voor het welbevinden van onze leerlingen en taalontwikkeling een grote plek inneemt.
Vaardig de wereld in! Op de Paulusschool vinden we het belangrijk dat leerlingen zichzelf goed leren kennen, gaan ervaren waar hun kracht ligt en waarin ze nog verder kunnen leren. Leerlingen worden zo gevormd tot zelfbewuste mensen die in verbinding staan met zichzelf, de ander (mensen) en het andere (dingen, omgeving, de wereld). Dit doen ze door een geïnteresseerde, kritische en onderzoekende houding te ontwikkelen. 

Leerlingpopulatie

De Paulusschool is een school op katholieke grondslag in Hilversum. De school telt ongeveer 110 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit de Bloemenbuurt. Zo’n 60% van de leerlingen heeft een andere moedertaal dan het Nederlands. Aangezien onze leerlingen diverse achtergronden hebben, native speakers, expats, vluchtelingenkinderen, gaat er op de Paulusschool veel aandacht uit naar het welbevinden van de leerlingen, betekenisvol taalonderwijs en taalverwerving en hun ontwikkeling ten opzichte van zichzelf.

Voor meer informatie kijkt u op 
de schoolwebsite

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:
- we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
- van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
- in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn;
- we werken met het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

In de afgelopen jaren hebben we veel expertise opgebouwd op het gebied van meertaligheid, het aanleren van het Nederlands als tweede/derde taal en meer- en hoogbegaafdheid.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:
- de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
- een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
- er sprake is van een achterstand van meer dan 1 jaar op de reguliere basisstof;
- er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:
• IB-er
• Taalspecialist (Taalklas)
• Gedragsspecialist
• Rots & Watertrainer
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs/muziek/kunst
• Onderwijsassistenten
• Leerkrachtondersteuner

Protocollen, programma’s, methodieken en materialen:
• Groepsgeluk
• Rots en water
• Kanjertraining
• Met sprongen vooruit
• Medisch protocol
• Dylexie- en dyscalculie protocol
• Pestprotocol

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. In overleg met de school kan dit onder schooltijd op school, of buiten schooltijd extern plaatsvinden.

Voor het volledige SchoolOndersteuningsProfiel klikt u op de link.

 sop paulusschool