Onderwijs voor morgen 

De Paulusschool is een school blijvend op zoek naar vernieuwing en verbetering van het onderwijs en wil daarin onderscheidend zijn door het aanbieden van:
- thematisch onderwijs, waarbij alle wereldverkennende en kunstzinnige vakken binnen thema's en in samenhang worden aangeboden met het International Primary Curriculum (IPC) en een belangrijke focus op internationalisering vanuit de gedachte dat wanneer je kennis hebt van en over elkaar, elkaar ook beter kunt begrijpen,
- tweetalig onderwijs, waarbij Engels op natuurlijk wijze in de lessen wordt geïntegreerd, waardoor het voor onze leerlingen van de toekomst makkelijker wordt te communiceren over grenzen,
- creatieve technologie, waarbij we naast het gebruik van digitale bronnen en hulpmiddelen bij leeractiviteiten en instructielessen leerlingen zo veel mogelijk kennis laten maken de vernieuwende mogelijkheden binnen ICT.

Onze missie is 'Vaardig de wereld in', omdat leerlingen het verdienen om met zo veel mogelijk vaardigheden, kennis en begrip na 8 jaar basisschool verder te kunnen in hun ontwikkeling.

Organisatie 

De school is georganiseerd volgens het principe van het jaargroepensysteem. Dit betekent dat de leerlingen binnen hun jaargroep een groepsinstructie krijgen, waarna zij zelfstandig aan het werk gaan. Leerlingen die aangeven de instructie te begrijpen kunnen aan het werk met de opgegeven taken en er is verrijking en/of verdieping. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, krijgen verlengde- en begeleide instructie.
Alle leerlingen moeten deel kunnen blijven uitmaken van de groep waarin zij zitten. We verwachten dat zij kunnen functioneren binnen de regels en grenzen van de groep en accepteren dat iedereen anders, en daarin uniek, is.

Wat biedt de school 

Het onderwijs in de basisvaardigheden (taal, lezen, schrijven en rekenen) vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de ochtenduren en met behulp van reguliere methodes.
De wereldoriënterende- en creatieve vakken (met behulp van IPC) en bewegingsonderwijs vinden in de middag plaats. Er wordt gewerkt met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen.
Bij alle vakgebieden worden de leerdoelen duidelijk kenbaar gemaakt zodat de leerlingen weten wat ze aan het leren zijn. Deze doelen omvatten de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en inzicht, waarbij volop aandacht is voor het stimuleren van een onderzoekende houding. Er wordt, passend binnen de mogelijkheden van de school, rekening gehouden met de mogelijkheid voor de leerlingen om op verschillende manieren en op verschillende niveaus te leren. Dit maakt het mogelijk voor leerlingen om te kunnen blijven meedoen in de groep en de doelen te behalen die bij hem of haar passen. Leerlingen worden ondersteund bij het leren plannen en organiseren van hun werk. Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen door met hen binnen de groep en individueel in gesprek te gaan, met specifiek aandacht voor het groepsproces. Dit doen we met behulp van de Kanjertraining en de persoonlijke doelen binnen IPC.

Aandacht voor alle leerlingen 

Leerlingen werken op het niveau dat zij aankunnen, zodat zij succeservaringen opdoen. Daarbij worden leerlingen gestuurd en gestimuleerd om het maximale uit zichzelf te halen. Tegelijk leren kinderen rekening houden met elkaar en ondersteunen ze elkaar, door elkaar te helpen en samen te werken. In uitzonderingsgevallen wordt er voor leerlingen (in principe op z'n vroegst vanaf groep 6) die het groepsniveau toch niet aankunnen, een ontwikkelingsperspectief gemaakt of een alternatieve leerlijn aangeboden op een deelgebied.
Voor leerlingen die meer kunnen wordt bepaald welke doelen voor hen gesteld gaan worden. Voor hen worden de activiteiten zo ingericht dat ze kunnen werken aan hun eigen doelen, echter altijd binnen de context van de thema's en de uitgangspunten van de school.
Door het, samen met ouders en eventueel externe deskundigen, stellen van doelen en het volgen van de ontwikkeling van de leerling daarin, bepalen we of de school dat kan bieden wat een leerling nodig heeft. Mocht blijken dat we daar onvoldoende in kunnen voorzien, of dat de balans binnen een groep verstoord raakt, zijn er mogelijkheden voor een overgang naar alternatieve onderwijsvormen.

Aandacht op maat 

De voortgang van de leerlingen wordt in eerste instantie gevolgd en bewaakt door de groepsleerkracht. Voor leerlingen met een onderwijs-gerelateerde hulpvraag worden individuele afspraken gemaakt in samenspraak met de intern begeleider en passend binnen de mogelijkheden van de school/de groep en die van het kind. Hulp wordt binnen de groep door de eigen leerkracht gegeven.
Voor leerlingen met leesproblemen is er de mogelijkheid om de Leeskliniek in te zetten. 
Voor leerlingen met een taalachterstand is een dagdeel per week een NT2 leerkracht aanwezig die leerkrachten begeleid en individuele begeleiding geeft aan leerlingen vanaf groep 3 die 3 jaar of korter in Nederland wonen.
De leerlingcoördinator is een dagdeel per week aanwezig om leerkrachten en leerlingen te begeleiden indien zich problemen voordoen in de sociale omgang, op het emotionele vlak of in de thuissituatie. 
Wanneer er ingezet moet worden op extra intensieve en gespecialiseerde begeleiding voor leerlingen maken we gebruik van het W.J.F. Nuyens Instituut (expertisecentrum voor leerlingbegeleiding binnen Alberdingk Thijm Scholen).​