' Ervaringsgericht Onderwijs'

De KinderCampus is een school waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen. Welbevinden, Betrokkenheid, Verbondenheid en Competentie zijn de belangrijkste elementen om tot ontwikkeling en tot leren te kunnen komen binnen het ErvaringsGericht Onderwijs.

EGO steunt op drie pijlers te weten: 1) het vrije initiatief, de behoefte van kinderen om de wereld om hen heen te verkennen, 2) milieuverrijking, een rijke leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen, en 3) de ervaringsgerichte dialoog, deze is gebaseerd op aanvaarding, echtheid en empathie. Door een empathische houding van de leerkracht voelen kinderen zich begrepen en kan de leerkracht ze beter begeleiden.

De kinderen leren door met elkaar ervaringen op te doen waarbij ze hun eigen talenten kunnen benutten. We streven ernaar om de kinderen te begeleiden naar zelfstandige individuen, die met beide benen op de grond staan en vol zelfvertrouwen.

Een dag op de KinderCampus

De dag start vanaf 8.15 uur. We starten met leerlingen en ouders in alle groepen. Ouders zijn dagelijks welkom om samen met hun kind te werken in de groep tot 8.45 uur. In de kleuterbouw gaat het om samen een werkje doen of voorlezen, in de middenbouw ligt de nadruk op samen lezen en in de bovenbouw ligt de nadruk op planning van het werk en extra oefening. Als ouder raak je zo meer betrokken bij wat er op school gebeurt.

Vanaf 8.45 wordt er in de ochtend gewerkt aan taal en rekenen. De kinderen krijgen in niveaugroepjes taal- en rekeninstructie. Het werken met kleinere niveaugroepen heeft als groot voordeel dat we flexibel kunnen in aansluiten bij het niveau van het kind.  Een kind in groep 6 kan bijvoorbeeld voor een vak bij groep 7 een instructie volgen als hij of zij daaraan toe is. Het onderwijs is daarmee meer afgestemd op het individu, de ervaringsstroom van het kind. In de middag is het middagatelier. Daarin worden er in de verschillende activiteiten in het kader van het thema gewerkt aan Wereldoriëntatie doelen. Het bijzondere van het middagatelier is dat de kinderen een activiteit kunnen kiezen die ze aanspreekt en/of middels het vrije initiatief een activiteit bedenken en uitvoeren. De kinderen raken zo meer betrokken en gemotiveerd bij wat ze doen. Ze zijn eigenaar van hun leerproces.

En ook:

- Worden er 5 grote thema's per jaar aangeboden, die gezamenlijk gestart en afgesloten worden.
- Bij ieder thema wordt een 'uitje' gemaakt of naar een expertise gezocht om ervaringen op te doen, werkelijkheidsnabij (bijv. een museumbezoek, bedrijf bezoeken of iemand uitnodigen in de groep).
- Hebben alle kinderen in groep 3 en 4 een twee dagen taak (contract) en vanaf groep 5 een weektaak in de vorm van een contract.
- Houden de coaches (leerkrachten) minimaal twee keer per jaar een portfoliogesprek met de individuele kinderen en hun ouders en dit wordt bijgehouden in TikTik.
- Is er een Columbusgroep waar kinderen die meer aan kunnen activiteiten krijgen aangeboden die uitdagen tot het verbreden van hun kennis en vaardigheden.
- Gebruiken we de Boomtest toetsen en het Kind Gericht Werken om de kinderen te volgen
- Is er ieder jaar een kamp voor alle groepen
- Organiseren we een Culturele Avond waarin een ieder zijn/ haar talent kan laten zien.

Organisatie

De KinderCampus werkt met een continurooster. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. De groepen 1, 2 en 3 zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur uit.

De KinderCampus is georganiseerd in leeftijd heterogene groepen:

. onderbouwgroepen van 4- 7 jaar; groep 1-2

. middenbouwgroepen van 7-9 jaar; groep 3-4/ 5-6

. bovenbouwgroepen van 9-12 jaar; groep 5-6, 6-7 en 7-8

Naschoolse 

De KinderCampus kent voorzieningen en activiteiten op het gebied van peuteropvang, basisonderwijs en buitenschoolse opvang en naschoolse opvang en activiteiten op één locatie. Zij streeft naar een hoge kwaliteit van onderwijs en opvang, naar brede ontwikkeling en ontplooiing van kinderen in (buiten)schoolse situaties. Daarbij spelen sport, cultuur, natuur en techniek een belangrijke rol.

Aandacht voor alle kinderen

Ontwikkelmogelijkheden en talenten

Ieder kind wordt gemonitord middels observatie en toetsing en zo wordt bepaald welke ontwikkelmogelijkheden het heeft op cognitief gebied. Daarnaast wordt de ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied middels de uitgangspunten van het ErvaringsGericht Onderwijs onder de loep genomen evenals de talenten van een leerling op het gebied van expressie- en creatieve vakken. Tijdens de portfoliogesprekken met de leerling en de ouders wordt uitgebreid besproken waar een leerling zich qua ontwikkeling bevindt en wat de leerdoelen voor de komende periode zullen zijn. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid tussen ouders, kennis en ervaring en leerkrachten, professionals.​

Aandacht op maat

Vanuit de ErvaringsGerichte kijk op kinderen monitoren wij de leerling in eerste instantie op Welbevinden en Betrokkenheid. Als het welbevinden goed is, kan de leerling betrokken raken op de wereld om hen heen. 

Samen met de ouders zorgen wij ervoor dat kinderen zich veilig en goed voelen en vanuit dat vertrouwen stimuleren en begeleiden wij de ontwikkeling van het kind. Want als een kind zich prettig voelt, wil en kan het zich optimaal ontwikkelen. De kinderen krijgen op basis van groepsplannen instructie op maat in kleine groepen. De instructiegroepen worden op basis van individuele onderwijsbehoeften geclusterd. Kinderen die extra tijd of instructie nodig hebben worden hiermee zoveel mogelijk in de groep door de leerkracht begeleid. Kinderen die meer aan kunnen dan de basisstof krijgen verrijkingsstof of kunnen zich verbreden door extra opdrachten vanuit het thema of de Columbusgroep.

Columbus

Kinderen die meer aankunnen dan de kerndoelen voorschrijven, wordt een extra programma aangeboden op de KinderCampus. Deze kinderen krijgen binnen het thema opdrachten die niet alleen meer inhoud hebben maar ook extra vaardigheden van de kinderen vragen op het gebied van 'leren leren'.

Intensieve onderwijsbehoefte

Een kleine groep kinderen heeft behoefte aan intensieve ondersteuning. Op school volgen wij onze leerlingen in hun onderwijsbehoeften en hebben we zorgniveaus voor de basisvakken. De onderwijsassistent biedt extra leesondersteuning dat gemonitord wordt door de Intern Begeleider. We bieden voor groep 1 t/m 3 Maatwerk Taal en NT2. Voor leerlingen die nog niet lang in Nederland zijn bieden we ook NT2 om de onder andere de woordenschat te vergroten. In overleg met ouders kan er gekozen worden voor extra begeleiding vanuit W.J.F. Nuyens Instituut; expertisecentrum voor leerlingbegeleiding of externe hulp binnen de Alberdingk Thijm Scholen.

Team van medewerkers/Intern begeleider

Het schoolteam bestaat uit een directeur, coaches (leerkrachten), twee onderwijsassistenten en een intern begeleider. Het kinderopvangteam bestaat uit een manager en pedagogisch medewerkers.

De directeur is 4 dagen in de week op de Kindercampus aan het werk. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het team en het beleid van de school. Elke groep heeft 1 of twee coaches die elkaar op vaste dagen afwisselen. De coaches zijn verantwoordelijk voor het lesaanbod in de groep en de ontwikkeling van de leerlingen. De KinderCampus heeft een intern begeleider voor ongeveer 2 dagen per week. Zij is er om  vanuit extra expertise samen met de groepscoaches de ontwikkelingen van de groep en de individuele kinderen en noodzakelijke vervolgstappen (groepsplannen en individuele plannen) te bespreken en te monitoren. Vanuit de Alberdingk Thijm Scholen hebben wij een halve dag per week extra ondersteuning van de Coördinator leerlingzaken. De Coördinator leerlingzaken is gespecialiseerd in sociaal emotionele - en opvoedkundige begeleiding. De intern begeleider en de Coördinator leerlingzaken vullen elkaar aan inzake leerlingbegeleiding.

De manager kinderopvang is werkzaam op drie locaties binnen de stichting. De pedagogisch medewerkers runnen de peutergroep, voorschoolse- tussenschoolse- en naschoolse opvang.

​Schoolwebsite 

www.kindercampus.nl​