Schoolconcept en visie op onderwijs

De KinderCampus is een school voor ErvaringsGericht Onderwijs (EGO).  

EGO steunt op drie pijlers te weten:  

1) Het eigen initiatief. De behoefte van kinderen om de wereld om hen heen te ontdekken en leren begrijpen. 

2) Rijke leeromgeving. Een leeromgeving met uitdagende activiteiten en materialen gericht op ontdekkend en onderzoekend leren. 

3) De ervaringsgerichte dialoog. Deze is gebaseerd op aanvaarding, echtheid en empathie. Door een empathische houding van de coach voelen kinderen zich begrepen en kan de coach ze beter begeleiden. 

Het EGO-concept steunt op deze 3 pijlers en deze hebben wij op de KinderCampus vertaald in de visie dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen indien zij betrokken zijn bij, en zich veilig voelen in, hun omgeving.  

Zie verder ook de schoolgids, die te vinden is op onze schoolwebsite

Leerlingpopulatie

De KinderCampus staat in de gemeente Hilversum aan de Oostkant. Dicht om de school heen staan rijtjeshuizen en lage flats. In een iets grotere ring daaromheen staan grotere huizen, twee of drie, soms meer onder een kap. In de zeer nabije toekomst komen zullen er ook kinderen uit een nieuwbouwwijk, die dicht bij de school gebouwd wordt, naar onze school komen. Veel leerlingen wonen in de buurt van de school, maar er zijn ook leerlingen die van verder weg komen.  

 • 58 % van onze leerlingen wonen in een straal van 0 t/m 2,5 km van de KinderCampus.
 • 40 % van onze leerlingen wonen 3> km van de KinderCampus.
 • 2% van onze leerlingen wonen in een omliggend dorp. 

Er zitten 149 leerlingen op de KinderCampus die verdeeld zijn over 8 groepen.

 

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
 • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn als dit past binnen de groep en in overeenstemming met de
 • we werken met het dyslexie protocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Boven op de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning op school.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • maatwerk, deze ondersteuning is voor de jongere leerling in de onderbouw ten behoeve vantaalontwikkeling (zolang de subsidie doorloopt);
 • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • kinderen meer aankunnen, dan bieden wij Columbus aan;
 • kinderen tijdelijk sociaal emotioneel wat extra’s kunnen gebruiken, dan bieden wij Plato aan;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

 • (Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:
  • IB-er
  • Rekenspecialist
  • Hoogbegaafdheidsspecialist
  • Vakleerkracht bewegingsonderwijs/kunst
  • Onderwijsassistent (1)
  • Leerkrachtondersteuner (2)
 • Programma’s, methodieken en materialen:
  • Leesvaardigheid (Connect en RALFI)
  • Taal (maatwerk, LOGO 3000)
  • Welbevinden (Groepsgeluk en Gelukskoffer)
  • Sociale veiligheid (KIVA)
 • Mogelijkheden van het schoolgebouw:
  • Rolstoeloegankelijk 
  • Lift
  • Interne speelzaal (Groepsgeluk en Gelukskoffer)

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. In overleg met school en ouders vindt dit onder schooltijd, op de school, of buiten schooltijd extern plaats.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

sop kindercampus