Schoolconcept en visie op onderwijs

De Wilgetoren is een Jenaplanschool. Met die gedachte geven we onderwijs vanuit onderstaande visie

Zelfverantwoordelijkheid 

Kinderen leren van jongs af aan vanuit een veilige omgeving keuzes maken, om een persoonlijk of gezamenlijk doel te bereiken. Kinderen zijn zich er bewust van dat het hun leerproces is. 

Relatie 

Relatie is de verbinding met jezelf, de ander en de wereld waar een persoonlijke en betekenisvolle waarde of gevoel aan te geven is. Opdat iedereen tot zijn recht komt en welbevinden kan ervaren.  

Competentie 

De stamgroepleider zorgt ervoor dat alle kinderen een feestje kunnen vieren. We zijn trots op wat we kunnen, ervaren, ontdekken, proberen, leren en presenteren. 

Autonomie 

Het in vertrouwen kunnen onderzoeken of ontdekken van wat je wilt weten en kunnen en hierin verantwoordelijkheid nemen in samenspraak met de groep en de stamgroepleider. 

De stamgroepleider begeleidt dit proces en geeft sturing waar nodig.  

Alle aspecten van onze visie komen samen in onze missie, “Samen leren leven”. Dit is onze stip op de horizon waar we voortdurend naar toe werken en waar het op de Wilgetoren om gaat.  

Meer informatie over onze missie en visie is te vinden op de website

Leerlingpopulatie

De Wilgetoren is een school op katholieke grondslag in Hilversum. De school telt ongeveer 220 leerlingen verdeeld over tien groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit de omliggende wijken en het centrum van Hilversum.  

Basisondersteuning 

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.  

Onder de basisondersteuning valt het volgende: 

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling; 
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer; 
 • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn (op max. één vakgebied per leerjaar);
 • we volgen het dyslexie- en dyscalculieprotocol.  

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn. 

Bijvoorbeeld in het geval dat: 

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een (leer)achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is. 

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team: 

 • IB-er 
 • RT-er 
 • Rekenspecialist 
 • Leesspecialist 
 • Taalspecialist 
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • Vakleerkracht muziek
 • Vakleerkracht kunst
 • Leerlingcoördinator (tevens vertrouwenspersoon)

Protocollen, programma's, methodieken en materialen: 

 • Kanjertraining (specifieke groepsinterventies of individuele hulp) 
 • Groepsgeluk (incidenteel) 
 • Medisch protocol 
 • Bareka (rekenremediëringsprogramma) 
 • Bouw! (preventieve leesondersteuningssoftware) 
 • Diverse methodieke/materialen ter ondersteuning van de taalontwikkeling (gebruikt door de RT’er), bijv. ‘Klein beginnen’ en ‘Spellen met Specht’. 

Mogelijkheden van het schoolgebouw:

 • Rolstoeltoegankelijk.

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is. 

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.  

Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. Indien zowel ouders als school dezelfde hulpvraag hebben voor het kind en de begeleiding kan enkel onder schooltijd (intern) plaatsvinden dan is dit mogelijk. In alle andere gevallen vindt de begeleiding buiten schooltijd (extern) plaats. 

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via de link.

sop de wilgetoren