AT Scholen

De C. Hummelingschool is een school voor speciaal basisonderwijs een voorziening voor kinderen die extra zorg nodig hebben op leer- en/of sociaal-emotioneel gebied. Het onderwijsaanbod van de C. Hummelingschool is gericht op een diversiteit aan kindkenmerken voor leerlingen van 4- 13 jaar, Van gedragsproblemen die het functioneren binnen het reguliere onderwijs niet meer  mogelijk maken   ( met of zonder diagnose), van bovengemiddeld intelligent tot laaggemiddeld intelligent. Van taalproblemen tot sensomotorische problemen. In deze orthodidactische setting werken wij aan de kerndoelen en willen de leerlingen in ieder geval voorbereiden op het Leerwegondersteunend of Praktijkonderwijs en zo mogelijk op de overige vormen van het VMBO.  


Wat hebben onze leerlingen nodig?
· Rust, structuur en voorspelbaarheid
· Een veilige sociaal- emotioneel klimaat waarin ze succeservaringen kunnen opdoen
· Een overzichtelijke school, een kleinschalige omgeving  
· Individuele aandacht in kleine groepen. In de onderbouw 12 leerlingen (en een onderwijsassistent), in de midden- en bovenbouw 15 leerlingen;
· Een eigen leerlijn: verder gaan waar je goed in bent en meer aandacht/ tijd / herhaling voor de onderdelen die minder vlot verlopen.  

Basisaanbod voor alle leerlingen
· Het GIP- model wordt vanaf de onderbouw ingevoerd waarbij de leerlingen leren om zelfstandig te werken.
· Meervoudige intelligentie: maak gebruik van de intelligenties waar een kind wel goed in is!
· Coöperatief leren;
· Inzet ICT binnen de klassenorganisatie
· IPC bij  ‘schoolbrede’ projecten
· Een passend onderwijsaanbod, waarbij in de groepen gebruik gemaakt wordt van speciale leermethodes als de Taaltrapeze.
· Een ontwikkelingsperspectief voor ieder kind dat ieder half jaar wordt bijgesteld en met de ouders besproken wordt.
· Transparant: vanaf de middenbouw een uitstroomperspectief.

Aandacht op maat
Logopedie: Vaak is ondersteuning van de taalontwikkeling noodzakelijk, dit gebeurt zowel individueel als in groepjes, aansluitend op de methode de Taaltrapeze.
Caesar therapie: voor de senso- motorische ontwikkeling
Schoolbreed: Rots en water training ( 3 teamleden zijn gecertificeerde opleider en alle leerkrachten zijn opgeleid))
Taakspel ( een van de orthopedagogen is gecertificeerd opleider)

Naast het ‘standaard dyslexiebeleid”: Specialistische lees- en spelling begeleiding door een neuropsycholoog en een dyslexie expert;
·         “Brede” inzet rugzakbegeleiding ( cluster 2, 3 en 4);
·         3 Master SEN leerkrachten

Voor leerlingen voor wie bovenstaand (basis en specifieke) aanbod van de C. Hummelingschool niet voldoende is,  zijn er binnen de zorgstructuur de volgende mogelijkheden:

Commissie van Begeleiding: ieder lid  ((orthopedagoog, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, IB-er, jeugdarts en directie) kan een leerling inbrengen:
o    Indien noodzakelijk wordt in- of extern aanvullend onderzoek gedaan,  
o    Doorverwijzing naar externe instanties, zoals RCKJP, Bureau Jeugdzorg, Zandbergen

 Doorverwijzing
Leerlingen die ook na de bovenstaande interventies zich niet verder kunnen  ontwikkelen of voor wie vanwege sociaal emotionele problemen  de school geen verder perspectief meer biedt. Gedragsproblemen zijn niet meer te hanteren en er is geen sprake meer van een leerontwikkeling; In de praktijk zijn dit verwijzingen naar het (V)SO ZMOK ( cluster 4) en (V)SO ZMLK ( cluster 3).

Schoolwebsite
www.hummelingschool.nl​