augustinusschool

Schoolconcept en visie op onderwijs

Vanuit onze visie werken wij aan de volgende zes speerpunten: 
zelfstandig, vieren, samen, uitdagen, zichtbaar en groeien. 

Onze school biedt:

 • Engels in alle groepen: bij alle groepen is het leren van de Engelse taal geïntegreerd in de lessen. Leerkrachten worden hierin gecoacht door een native speaker die ook helpt bij het maken van lessen en materialen.
 • Sport en bewegend leren in alle groepen. Ook gymmen alle groepen onder begeleiding van een vakdocent. Beweging is belangrijk voor de gezondheid en de sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Thematisch onderwijs: de vakken wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden binnen thema’s aangeboden: International Primary Curriculum (IPC). Voor de jonge kinderen gebruiken wij van International Early Years Curriculum (IEYC).
 • ICT-gebruik: digitale schoolborden voor het geven van onze lessen en vanaf groep 4 voor elke leerling een chromebook voor de verwerking van de lesstof.
 • Muziekonderwijs door een vakdocent die om de week alle groepen lesgeeft.
 • Kanjertraining voor het welbevinden en het aanleren van sociale vaardigheden.

Leerlingpopulatie

De Augustinusschool is een middelgrote katholieke basisschool in de Hilversumse wijk Kerkelanden. Op de school zitten ongeveer 240 leerlingen. De school is een afspiegeling van de wijk waarin hij is gevestigd. De Augustinusschool is een gezellige school waar leren en plezier voorop staat. Hierbij vinden wij het belangrijk dat kinderen rekening houden met elkaar en elkaar ondersteunen. De school draagt zorg voor een rustige en gestructureerde leeromgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

visie-augustinusschool.jpeg

Meer informatie kunt u vinden op de schoolwebsite

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht in elke groep klassikaal biedt. Er wordt in de klassen op drie niveaus gewerkt, zodat iedereen op eigen niveau en tempokan ontwikkelen. Leerlingen die de stof al begrijpen kunnen na de eerste korte instructie meteen zelfstandig aan de slag. Daarna volgt de reguliere instructie, mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht, na de klassikale instructie, een verlengde of verdiepende instructie aanbieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer en bieden we extra uitdaging aan;
 • als het nodig is geven we leerlingen een eigen leerlijn;
 • we werken volgens de richtlijnen van het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan alleen de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn. Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:
• Intern begeleider
• Remedial teacher
• Coördinator leerlingbegeleiding
• Hoogbegaafdheidsspecialist
• NT2 specialist
• Vakleerkracht bewegingsonderwijs
• Vakleerkracht muziek
• Native speaker teacher coach
• Onderwijsassistent
• Leerkrachtondersteuner

Protocollen, programma’s, methodieken en materialen:
• Groepsgeluk
• Taakspel
• Medisch protocol
• Bouw
• Kanjertraining (specifieke groepsinterventies of individuele hulp)
• Beleidsprotocollen

Mogelijkheden van het schoolgebouw:
• Rolstoeltoegankelijk gebouwen
• Apart kleutergebouw
• Ruim beweeg- en leergericht schoolplein

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan voorkomen dat ook bovenstaande ondersteuning niet voldoende is of dat de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt dan mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Uit het advies kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’. Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek. Wanneer dyslexie wordt gediagnosticeerd heeft de leerling recht op vergoede dyslexiebehandeling. Het onderzoek en de behandelingen kunnen bij een gecontracteerde aanbieder afgenomen worden. In overleg met de school vindt dit onder schooltijd, op de school, of buiten schooltijd extern plaats.

Het volledige ondersteuningsprofiel (SOP) vindt u via de link.

sop augustinusschool