Schoolconcept en visie op onderwijs

De Mariaschool is een katholieke basisschool in de nieuwbouwwijk 't Vierkante bosje in Eemnes.

De Mariaschool is

 • een school waar kinderen met plezier naartoe gaan;
 • een school waar aandacht is voor zelfstandigheid en samenwerking;
 • een school waar structuur duidelijk is.

De school telt 5 jaargroepen waarin we zoveel mogelijk rekening houden met verschillen tussen leerlingen. In sommige gevallen werken we met combinatieklassen. Het team van de Mariaschool vindt het belangrijk dat leerlingen zich verbonden voelen met de wereld om hen heen. Talentontwikkeling is daarom ons belangrijkste speerpunt. Op de Mariaschool leren kinderen goed rekenen en lezen, maar er zijn zoveel meer talenten dan dat. Door een breed aanbod aan activiteiten aan te bieden ontdekken kinderen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. Andere belangrijke componenten in ons onderwijs zijn ICT en Engels. Zo geven we per week 75 minuten onderwijs in het Engels en leren de kinderen om technologie op een creatieve manier in te zetten. Denk hierbij aan het maken en inzetten van filmpjes, foto’s, programmeren enzovoorts.

Leerlingpopulatie

De Mariaschool is een school op katholieke grondslag in de BEL-gemeente (Blaricum, Eemnes, Laren). De school telt ongeveer 120 leerlingen verdeeld over 5 groepen.

Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar onze SCHOOLwebsite

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden. Deze manier van ondersteunen duiden wij aan als zorgniveau 1 en 2. Hieronder valt ook extra ondersteuning middels RT voor kinderen die extra hulp nodig hebben.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

 • we volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
 • in uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn;
 • we werken met het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Boven op de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn. Deze manier van werken duiden wij aan als zorgniveau 3.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • de basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • een leerling onder presteert;
 • er zorgen zijn omtrent met het welbevinden van een leerling;
 • er sprake is van een achterstand op de reguliere basisstof;
 • er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

(Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:

 • IB-er
 • RT-er
 • Coördinator leerling zaken
 • Rekenspecialist
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs en muziek
 • Onderwijsassistenten
 • Leerkrachtondersteuner

 Protocollen, programma’s, methodieken en materialen:

 • Medisch protocol
 • Kwink
 • Groepsgeluk

Mogelijkheden van het schoolgebouw:

 • Het gebouw is rolstoeltoegankelijk

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaand niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de aanspreekpunt van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’.

Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

 sop-mariaschool