Missie en visie op onderwijs

Op KBS De Pionier worden de leerlingen uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. De kernvakken vormen de basis van ons hedendaagse onderwijs. We creëren een veilige plek waar vanuit gelijkwaardigheid en in verbinding met de ander en de wereld om hen heen geleerd wordt. We gaan hierbij uit van onze katholieke grondslag. Leerlingen ontwikkelen zich op deze wijze verder tot verantwoordelijke en veerkrachtige wereldburgers.

Leerlingpopulatie

KBS De Pionier is een school op katholieke grondslag in Blaricum-Bijvanck. De school telt ongeveer 400 leerlingen verdeeld over 17 groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit de omliggende wijken Bijvanck-Blaricum, Bijvanck-Huizen en de Blaricummermeent.

Meer informatie vindt u op de schoolwebsite

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.
Onder de basisondersteuning valt het volgende:
• We volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
• Van de leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
• In uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn (op max. één vakgebied per leerjaar);
• We volgen het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.
Bijvoorbeeld in het geval dat:
• De basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
• Een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
• Er sprake is van een (leer)achterstand van meer dan 2 of 3 jaar op de reguliere basisstof;
• Er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

Gecertificeerde) specialistische ondersteuning binnen het team:

  • Twee IB-ers; één voor de kleuterbouw en één voor de groepen 3 t/m 8;
  • RT-ers voor extra ondersteuning voor de zwakkere leerlingen;
  • Rekenspecialist;
  • Lees- en taalspecialist;
  • Specialist voor de interne Plusklas;
  • Vakleerkrachten bewegingsonderwijs;
  • Vakleerkracht muziek;
  • Leerlingcoördinator.

Een overzicht van de protocollen, programma’s, methodieken en materialen vindt u in het volledige SOP. Het schoolgebouw in rolstoeltoegankelijk.

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’. Indien sprake is van vermoedens van dyslexie kan de school, in samenwerking met ouders, bij de gemeente een aanvraag doen tot een vergoed dyslexieonderzoek.

 Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) vindt u via onderstaande link.

sop kbs de pionier