KBS De Pionier is een school op katholieke grondslag en heeft als een van de speerpunten: Early English. De Pionier biedt leerlingen vanaf groep 1 les in het Engels. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vroeg vreemde talen onderwijs goed is voor de hersenontwikkeling van jonge kinderen. Bovendien geeft het ze een enorme voorsprong in het voortgezet onderwijs. Verder zetten we ons sterk in voor veiligheid, duidelijkheid en structuur,  flexibiliteit en ruimte bieden, acceptatie van verschillen en vertrouwen. We doen dat ondermeer met het programma Vreedzame School.

​ Organisatie
In een veilige, gestructureerde omgeving wordt er klassikaal gewerkt waarbij kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zelfstandigheid en samenwerken zijn belangrijke uitgangspunten. Door de rustige werkomgeving kunnen kinderen tot goede resultaten komen. Wat heeft onze school als extra’s? 

- We werken met coöperatieve werkvormen
- We werken met de methode De Vreedzame School
- We hebben voor kinderen die ruim boven het gemiddelde niveau uitsteken een plusgroep
- We volgen het dyslexieprotocol
- Vanaf groep 1-2 staat Engels op het rooster
- Vanaf groep 3 hangt er in elke groep een smartboard
- Er staat een 32-tal computers ter beschikking voor de kinderen

Aandacht voor alle leerlingen
In een prettig schoolklimaat differentiëren we naar de behoefte van leerlingen. Kinderen die m.b.t.  rekenen en taal  weinig instructie nodig hebben, werken met een routeboekje, waarbij zij niet alles hoeven te maken, maar waar de leerkracht wel zicht houdt op het beheersingsniveau van de kinderen. Kinderen die meer zorg nodig hebben, krijgen verlengde instructie en aangepaste verwerkingsvormen.

 

​Aandacht op maat
Door observeren, toetsen etc, hebben we een goed zicht op de vorderingen van de kinderen. Eventuele vervolgstappen vanuit de toetsing of observatie worden beschreven in een hulpplan, dat door de leerkracht wordt uitgevoerd. Een enkele keer is dat door een remedial teacher. De orthotheek en specifieke software bieden voldoende stof voor de leerlingen. Een enkele keer krijgt een  leerling een speciale leerlijn. Sporadisch wordt doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs. Zo lang er ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen zijn, willen we de kinderen  op onze school blijven begeleiden. Ondersteuning van ouders, een goed zorgsysteem en een zeer betrokken team zorgen ervoor dat we ons niet gauw handelingsonbekwaam voelen in de begeleiding van de kinderen.
De school is toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke handicap.  De leeskliniek is er voor leerlingen die extra begeleiding met lezen nodig hebben. In een vooraf gekozen periode lezen de leerlingen intensief bij een specialist van de Leeskliniek. Na deze periode wordt er gekeken of er vervolg noodzakelijk is of dat het afgesloten kan worden. 

 SVIB (School Video Interactie Begeleiding) 

Een leerkracht van onze school is hierin gespecialiseerd en wordt gebruikt bij situaties in groepen waar dat nodig zou kunnen zijn. Na afloop zal het gefilmde met de lesgevende leerkracht besproken worden en kunnen er eventuele conclusies en vervolgstappen genomen worden.

Een coördinator leerling-zaken is een dagdeel per week aanwezig om leerlingen met sociaal emotionele problemen te begeleiden, Tevens kunnen we gebruik maken van  het W.J.F. Nuyens Instituut, expertisecentrum voor leerlingbegeleiding.

 Schoolwebsite

www.kbsdepionier.nl​