De KBS Bernardus is een katholieke school in het hart van Blaricum. Een school waar vanaf groep 1 Early English wordt gegeven door Native Speakers en Cambridge gecertificeerde leerkrachten. Het is een school in een modern gebouw, waar zorg voor kinderen hoog in het vaandel staat met een warme en vertrouwde sfeer. Waar de leeropbrengsten jaar in jaar uit bijzonder hoog zijn.

Er wordt gewerkt volgens het daltonmodel. Op een daltonschool leren kinderen door zelfstandig te werken kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden en verantwoordelijk voor die keuze te zijn. Daltononderwijs biedt optimale ontwikkelingskansen voor ieder kind. Dit jaar is de Daltonlicentie weer verleend voor de komende vijf jaren!

Organisatie
In een veilige gestructureerde omgeving wordt er op de daltonmanier  gewerkt. Daarbij werken kinderen na een instructie  zelfstandig, eventueel samen met anderen, taakgericht. Kinderen voelen zich bovenal verantwoordelijk voor hun werk.  ’s Morgens wordt er gewerkt aan de cursorische vakken lezen, taal en rekenen. ’s Middags is de aandacht gericht op de wereldoriënterende vakken.   

Wat biedt de school
- We werken met coöperatieve werkvormen.
- Vanaf groep 1-2 wordt er les gegeven in het Engels.
- We zijn een officiële Vreedzame School waarbij we werken met kinderen als mediator.  
- Elke groep heeft een touchscreen of  smartboard. Alle computers zijn recentelijk vervangen.
- Veel kennis over de ontwikkelingen in het lezen.
- Veel activiteiten volgens het dyslexieprotocol
- We hebben voor kinderen die ruim boven het gemiddelde niveau uitsteken een plusgroep( Bernardo).
- Een lessenserie Leren programmeren voor leerlingen vanaf groep 4 die meer aankunnen.

Aandacht voor alle leerlingen
We zien de pijlers van dalton terug in maatjesleren, dag- en weektaken,  In een prettig schoolklimaat differentiëren we naar de behoefte van de kinderen. Leerlingen die m.b.t.  rekenen en taal  weinig instructie nodig hebben, werken met een routeboekje, waarbij ze niet alles hoeven te maken, maar waar de leerkracht wel zicht houdt op het beheersingsniveau van de leerlingen. Zij die meer zorg nodig hebben, krijgen verlengde instructie en aangepaste verwerkingsvormen.​​​​

 

Aandacht op maat

Door observeren, toetsen etc, hebben we een goed zicht op de vorderingen van de kinderen. Eventuele vervolgstappen vanuit de toetsing of observatie worden beschreven in een hulpplan, dat door de leerkracht wordt uitgevoerd. Een enkele keer wordt dat daarnaast door een remedial teacher gedaan.. De orthotheek en specifieke software bieden voldoende hulpmiddelen voor de leerlingen. Indien nodig  keer krijgt een kind een speciale leerlijn. ​​

Sporadisch wordt doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs. Ondersteuning van ouders, een goed zorgsysteem en een zeer betrokken team zorgen ervoor dat we ons niet gauw handelingsonbekwaam voelen in de begeleiding van de kinderen. Zo lang er ontwikkelmogelijkheden voor de kinderen zijn, willen we de kinderen  op onze school blijven begeleiden. De school is toegankelijk voor kinderen met een lichamelijke handicap. Onze school beschikt over een leeskliniek waarin kinderen met leesproblemen en dyslectie extra aandacht krijgen door een gespecialiseerde leerkracht, Er wordt SVIB (School Video Interactie Begeleiding) ingezet waarbij de interactie in beeld gebracht kan worden tussen de leerkracht en de kinderen. Aan de school is een coördinator leerlingzaken verbonden die een dagdeel per week aanwezig is om kinderen met sociaal emotionele problemen te begeleiden, Tevens kunnen we gebruik maken van het W.j.F. Nuyens instituut, expertisecentrum voor leerlingbegeleiding. 

Schoolwebsite

www.kbsbernardus.nl​