Schoolconcept & visie op onderwijs

De Bernardus is een kleinschalige school in het hart van Blaricum. Een school met een warme en vertrouwde sfeer waar zorg voor kinderen hoog in het vaandel staat vanuit de katholieke grondslag. De school biedt een klassikale structuur waar rust, orde en structuur de boventoon voeren. In de ochtend wordt gewerkt aan de vakken lezen, taal en rekenen. ’s Middags is de aandacht gericht op de wereld oriënterende vakken middels projecten van IPC.
Waar mogelijk maken de leerlingen hun eigen keuzes, om hun eigen weg te vinden en verantwoordelijk voor die keuze te zijn.

De kernwaarden waaraan het onderwijs opgehangen wordt zijn:

 • Authenticiteit
 • Toekomstgericht
 • Samenwerken
 • Veiligheid
 • (Zelf)vertrouwen
Leerlingpopulatie
 
De Bernardusschool is een school op katholieke grondslag in Blaricum. De school telt ongeveer 120 leerlingen verdeeld over 6 groepen. De leerlingen komen voornamelijk uit Blaricum en de naaste omgeving.
De school is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een lift.
 
“Elk kind stimuleren haar/zijn beste authentieke zelf te leren ontdekken en ontplooien en zelfverzekerd naar de toekomst te begeleiden als individu en als klas.”
  
Voor meer informatie:
 

Basisondersteuning

Onder de basisondersteuning verstaan we alle zorg en instructie die de groepsleerkracht elke groep klassikaal biedt. Mocht dat voor een leerling niet voldoende zijn, dan kan de groepsleerkracht – na de klassikale instructie – deze leerling verlengde of verdiepende instructie bieden.

Onder de basisondersteuning valt het volgende:

 • We volgen de didactische en sociaal-emotionele ontwikkeling van elke leerling;
 • Van leerlingen die meer aankunnen, verwachten we ook meer;
 • In uitzonderingsgevallen geven we leerlingen een eigen leerlijn;
 • We werken met het dyslexie- en dyscalculieprotocol.

Extra ondersteuning bovenop de basisondersteuning

Soms heeft een leerling meer nodig dan de basisondersteuning. Bovenop de basisondersteuning biedt de school dan extra ondersteuning; dat kan in de school of buiten de school zijn.

Bijvoorbeeld in het geval dat:

 • De basisondersteuning niet meer tot voldoende vooruitgang of verbetering leidt;
 • Een leerling onderpresteert of er problemen zijn met het welbevinden van een leerling;
 • Er sprake is van een achterstand van meer dan 1 of 2 jaar op de reguliere basisstof;
 • Er een disbalans binnen de groep is of het welbevinden van één of meerdere leerlingen in de groep in het geding is.

Extra (specifieke) (ondersteunings)mogelijkheden binnen de school

 • Intern Begeleider
 • Remedial Teacher
 • Leesspecialist
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs
 • Onderwijsassistenten
 • Leerkrachtondersteune
 • Gecertificeerde leerkrachten Groepsgeluk 

Extra ondersteuning via het Nuyens Instituut

Het kan echter voorkomen dat bovenstaande niet voldoende is en de school een leerling de benodigde ondersteuning niet kan bieden. Een multidisciplinair team van deskundigen verbonden aan het W.J.F. Nuyens Instituut denkt mee met de school, voert onderzoek uit en komt op basis van de resultaten van het onderzoek met een advies. Hieruit kan blijken dat een leerling in aanmerking komt voor een arrangement van het Nuyens Instituut. Enkele voorbeelden van arrangementen vindt u op bovengenoemde website. Mocht een arrangement binnen de school niet voldoende passend zijn, dan dient verder onderzoek uit te wijzen op welke school de leerling het best op zijn/haar plek is.

Extra ondersteuning buiten Alberdingk Thijm Scholen

Alle basisscholen van Alberdingk Thijm Scholen zijn aangesloten bij het Samenwerkingsverband UNITA. Het Nuyens is voor AT-Scholen de contactpersoon van UNITA. Via het Nuyens kan ook gebruik worden gemaakt van enkele arrangementen van UNITA, zoals: de rekengroep, de taalgroep, het Ambulatorium Lezen en het arrangement ‘HB dubbel bijzonder’. Hiervoor doorloopt een leerling een bijbehorende procedure.

Voor het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP), klikt u hieronder.

sop kbs bernardus